Egzamin na licencję holowania statków powietrznych może być organizowany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub inny upoważniony podmiot (zobacz). Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest wydaniem przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenia o zdaniu egzaminu na licencję holowania statków powietrznych.

Egzamin ten składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich elementów obu jego części. Żaden z elementów egzaminu teoretycznego, ani praktycznego nie może być powtarzany.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (załącznik nr 4 - wytyczne egzaminacyjne) (Dz. U. z 2013 r., poz. 460),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. (Dz. U. z 2013 r., poz. 602).

Egzamin teoretyczny

 • struktura zestawu egzaminacyjnego: 25 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru),
 • warunek zaliczenia: minimum 20 poprawnych  odpowiedzi,
 • maksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 30 minut.

Zestawy egzaminacyjne na licencję holowania statków powietrznych przygotowuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Sprawuje on również nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego (stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji).

Zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym zatwierdza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie (członkowie komisji obowiązani są zachować je w tajemnicy).

Wytyczne egzaminacyjne - TEORIA

Zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania licencji holowania statków powietrznych:

 1. Wiadomości o holowanych za łodziami statkach powietrznych i sprzęcie do holowania;
 2. Zjawiska fizyczne w lotach holowanych;
 3. Organizacja lotów holowanych;
 4. Warunki bezpieczeństwa podczas holowania statków powietrznych;
 5. Przygotowanie miejsca startowego;
 6. Przygotowanie jachtu holującego;
 7. Przygotowanie liny i sprzętu holowanego;
 8. Zasady porozumiewania się między holującym a użytkownikiem statku powietrznego;
 9. Przepisy w zakresie holowania statków powietrznych.

 

powrót

 

UWAGA:

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do niego (w dowolnym terminie i miejscu) po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, egzamin powtarzany jest w całości.

Egzamin praktyczny

 • przeprowadzony może być na jachcie motorowym pozwalającym na holowanie statków powietrznych,
 • warunki meteorologiczne: siła wiatru 0–4°B,
 • akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego na podstawie wytycznych egzaminacyjnych.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu (np. czynności lub manewru).

Wytyczne egzaminacyjne - PRAKTYKA

Zakres umiejętności wymaganych do uzyskania licencji holowania statków powietrznych:

 1. Przygotowanie startu;
 2. Podejmowanie statku powietrznego z wody;
 3. Podejmowanie na pokład jachtu osoby holowanej;
 4. Manewry jachtem holującym, w tym umożliwiające start, loty po prostej, zawracanie, wznoszenie, lot poziomy, zniżanie,
  wodowanie, lądowanie;
 5. Zakończenie holowania.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2020 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: