R E G U L A M I N
e-licencji instruktorskiej
korzystania z platformy e-learningowej
EdukacjaŻeglarska.pl

wersja 1a, z dn. 13.09.2014 r.

EdukacjaŻeglarska.pl jako portal internetowy wraz ze sklepem internetowym, forum i platformą e-learningową, działające pod adresem www.edukacjazeglarska.pl, odpowiednio nazywanymi dalej: Portalem, Sklepem, Forum, Platformą, prowadzone są przez firmę Studio KARTA M.Zawiszewski, E.Zawiszewska z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Twardzickiego 33 C, NIP 554-10-06-016, REGON 091138756, konto bankowe: BZWBK S.A. 50 1090 1072 0000 0001 2206 3438, e-mail biuro@edukacjazeglarska.pl, nr tel. 512-385-906, fax. (52) 3444-777, zwana dalej Operatorem, ustanawia zasady funkcjonowania e-licencji instruktorskiej korzystania z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl.

Osobą kierującą zespołem roboczym: EdukacjaŻeglarska.pl, odpowiedzialną za komunikację i funkcjonowanie całego serwisu jest Mariusz Zawiszewski.

definicje:

 • EdukacjaŻeglarska.pl - przedsięwzięcie o charakterze informacyjno-edukacyjnym, popularyzujące działania związane ze sportem, rekreacją żeglarską i motorowodną, zwanymi dalej turystyką wodną,
 • Portal - strona internetowa EdukacjaŻeglarska.pl będąca m.in. serwisem informacyjnym, sklepem, forum dyskusyjnym,
 • Sklep - aplikacja internetowa Portalu umożliwiająca zakup oferowanych produktów, w tym wykupienie czasowego dostępu do produktów multimedialnych np. e-kursów i e-licencji,
 • Forum - aplikacja internetowa Portalu umożliwiająca śledzenie tematycznych postów informacyjnych, a po zalogowaniu uczestnictwo w dyskusji na wybrane tematy,
 • Platforma e-learningowa - aplikacja internetowa EdukacjaŻeglarska.pl oferująca produkty multimedialne m.in. e-kursy i e-egzaminy, udostępniająca na odpowiednich warunkach e-certyfikaty,
 • Operator - firma nadzorująca i organizująca funkcjonowanie portalu, sklepu i platformy e-learningowej,
 • Administrator - osoba zarządzająca portalem, sklepem, forum (moderator) i platformą e-learningową,
 • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z portalu, lub/i sklepu, lub/i forum, lub/i platformy e-learningowej (możliwość założenia indywidualnego konta), zwana dalej Klientem,
 • Kursant - osoba fizyczna, Klient zarejestrowany na platformie e-learningowej, posiadający indywidualne konto i korzystający z udostępnionych materiałów multimedialnych, m.in. e-kursów, e-egzaminów,
 • Instruktor - użytkownik zarejestrowany na portalu i/lub na platformie e-learningowej, posiadający dostęp do wybranych e-kursów, posiadający uprawnienia do monitorowania pracy kursantów przypisanych do swoich e-kursów (komunikacja, konsultowanie i kontrola postępów, wnioskowanie o wystawienie e-certyfikatu dla kursanta),
 • koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz możliwość skorzystania z funkcji unikalnego kodu rabatowego (obniżenie ceny zakupu), a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: rodzaju i ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposób dostawy, formy płatności,
 • e-kurs demo - ogólnodostępna wersja demonstracyjna e-kursu,
 • e-kurs - pełna wersja multimedialnego kursu teoretycznego zamieszczonego na platformie e-learningowej (w skład jego wchodzą m.in. e-prezentacje z bazami pytań, e-sprawdziany, e-egzamin), udostępniana czasowo, umożliwiająca dostęp do e-egzaminu i przydzielenia e-certyfikatu,
 • e-egzamin demo - ogólnodostępna wersja demonstracyjna e-egzaminu,
 • e-egzamin - pełna wersja multimedialnego egzaminu teoretycznego (próbnego, poglądowego) zamieszczonego na platformie e-learningowej, dostępnego w ramach e-kursu lub osobno - zaliczenie go generuje i pozwala kursantowi na udostępnienie mu e-certyfikatu,
 • e-certyfikat - dobrowolny certyfikat kompetencji kursanta, stwierdzający posiadanie określonego poziomu kompetencji (zakresu wiedzy teoretycznej), udostępniany do pobrania z indywidualnego konta kursanta po spełnieniu warunków określonych dla zaliczenia e-kursu i e-egzaminu,
 • e-licencja instruktorska - czasowe zezwolenie na korzystanie z udostępnionych użytkownikowi produktów multimedialnych jakich ona dotyczy (m.in. e-kurs, e-egzamin), umożliwia prowadzenie komunikacji z kursantami przydzielonymi do tego e-kursu i e-egzaminu,
 • zestaw egzaminacyjny - unikalny zestaw pytań egzaminacyjnych na dany patent lub licencję do uprawiania turystyki wodnej, generowany z bazy pytań danego e-kursu zmieszczonego na platformie e-learningowej, zawierający arkusz do udzielania odpowiedzi oraz klucz prawidłowych odpowiedzi,
 • umowa e-licencji instruktorskiej - umowa w formie pisemnej zawarta pomiędzy Operatorem, a użytkownikiem e-licencji instruktorskiej określająca zakres i sposób korzystania z dotyczących e-licencji produktów multimedialnych, okres jej użytkowania oraz wysokość opłaty z tego tytułu, ponadto określająca współpracę polegającą m.in. wspieraniu wspólnej działalności edukacyjnej, na wzajemnym wsparciu programowym i na wygenerowaniu przez Operatora na rzecz Licencjobiorcy, określonej ilości kuponów rabatowych,
 • umowa specjalna - porozumienie współpracy zawarta pomiędzy Operatorem a posiadającą osobowość prawną firmą, klubem, instytucją, organizacją, stowarzyszeniem lub związkiem, polegające m.in. na współpracy i wspieraniu wspólnej działalności edukacyjnej, na wzajemnym wsparciu programowym i na wygenerowaniu przez Operatora na rzecz podmiotu będącego stroną umowy, określonej ilości kuponów specjalnych,
 • cena STANDARD - podstawowa cena dostępna dla każdego zarejestrowanego użytkownika Portalu (cena ta jest ceną nominalną każdego produktu dostępnego w Sklepie: m.in. e-kursu, e-licencji, książki, pamiątki),
 • cena PROMOCJA - obniżona cena dostępna dla posiadaczy kuponów promocyjnych (z jednorazowymi, czasowymi, lub bezterminowymi kodami promocyjnymi) umożliwiająca zakup produktów w Sklepie (m.in. e-kursów, książek, pamiątek),
 • cena RABAT - obniżona cena dostępna dla posiadaczy kuponów rabatowych (z jednorazowymi, czasowymi, lub bezterminowymi kodami rabatowymi) kolportowanych przez instruktorów prowadzących e-kursy (e-licencja instruktorska EdukacjaŻeglarska.pl), umożliwiająca zakup produktów w Sklepie (m.in. e-kursów, książek, pamiątek),
 • cena SPECJAL - obniżona cena dostępna jedynie dla posiadaczy kuponów specjalnych (z jednorazowymi, czasowymi, lub bezterminowymi kodami specjalnymi) kolportowanych przez organizatorów szkoleń (firmy, kluby, instytucje, stowarzyszenia, związki) na podstawie umowy (umowa specjalna EdukacjaŻeglarska.pl), umożliwiająca zakup produktów w Sklepie (m.in. e-kursów, książek, pamiątek),
 • kupon promocyjny - jednorazowy, okresowy lub bezterminowy kupon z unikalnym kodem promocyjnym, umożliwiającym wykupienie w cenie PROMOCJA dostępu do e-kursu lub zakup innego produktu w Sklepie,
 • kupon rabatowy - jednorazowy, okresowy lub bezterminowy kupon z unikalnym kodem rabatowym, kolportowany jedynie przez posiadaczy e-licencji instruktorskiej, umożliwiającym wykupienie w cenie RABAT dostępu do e-kursu lub zakup innego produktu w Sklepie,
 • kupon specjalny - jednorazowy, okresowy lub bezterminowy kupon z unikalnym kodem specjalnym, kolportowany jedynie przez sygnatariuszy umowy specjalnej, umożliwiający wykupienie w cenie SPECJAL dostępu do e-kursu lub zakup innego produktu w Sklepie.

§1  Postanowienia ogólne

1. E-licencja jest czasowym, odpłatnym zezwoleniem na korzystanie z przydzielonych jej produktów multimedialnych jakich ona dotyczy (np. kurs e-learningowy ŻEGLARZ JACHTOWY z e-prezentacją i bazą pytań, e-sprawdzianem, e-egzaminem).

2. E-licencja przydzielana jest pełnoletniej osobie fizycznej, udostępniającej podczas rejestracji niezbędne dane osobowe, deklarującej odpowiednie kompetencje i chęć korzystania z udostępnionych produktów multimedialnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Administratorem powierzanych przez osobę ubiegającą się o przyznanie e-licencji, danych osobowych jest Operator portalu i platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl.

4. Warunkiem korzystania z e-licencji jest spełnienie wszystkich warunków rejestracyjnych, m.in. wniesienie opłaty za e-licencję w sklepie portalu oraz dostarczenie Operatorowi własnoręcznie podpisanej umowy e-licencyjnej, do 30 dni od daty jej wygenerowania.

5. Po spełnieniu wszystkich warunków rejestracyjnych posiadacz e-licencji otrzyma pakiet unikalnych kuponów rabatowych (z kodami rabatowymi), umożliwiających wykupienie przez współpracujących z licencjobiorcą kursantów, czasowego dostępu do produktów multimedialnych (np. kursu e-learningowego ŻEGLARZ JACHTOWY) i automatyczne przypisanie ich do grupy kursantów posiadacza e-licencji.

6. E-licencja umożliwia komunikowanie się na platformie e-learningowej z przypisanymi do e-kursu kursantami (poprzez forum, czat, mailing oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych, wgląd w postępy w nauce przydzielonych kursantów, w tym konsultacje zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów).

§2  Prawa i obowiązki posiadacza e-licencji instruktorskiej

1. Posiadacz e-licencji ma prawo dostępu w trakcie trwania umowy, do produktów multimedialnych platformy e-learningowej określonych w swojej e-licencji, w tym do korzystania z unikalnego loginu i hasła zapewniającego ten dostęp.

2. Posiadacz e-licencji ma prawo wykorzystywać produkty multimedialne w postaci udostępnianych na platformie e-learningowej materiałów (m.in. e-prezentacji i baz pytań, e-sprawdzianów, e-egzaminu) do celów szkoleniowych (samokształcenie, prowadzenie zajęć szkoleniowych, w tym wykładów i konsultacji dla przydzielonych kursantów), w formie takiej w jakiej są (przestrzegając postanowienia działań zabronionych).

3. Posiadacz e-licencji ma możliwość komunikowania się za pomocą platformy e-learningowej z kursantami (przydzielonymi do obsługiwanego przez siebie e-kursu) oraz do monitoringu ich postępów.

4. Posiadacz e-licencji ma możliwość i prawo do promowania wśród innych osób (np. uczestników prowadzonych przez siebie szkoleń żeglarskich lub motorowodnych), dostępu do platformy e-learningowej, a w szczególności do przypisanych sobie jako Licencjobiorcy, określonych produktów multimedialnych (m.in. e-kursów, e-egzaminów). Jedną z form tych działań jest wręczanie unikalnych kuponów rabatowych, umożliwiających samodzielne wykupienie przez kursantów, dostępu do tych produktów po cenie rabatowej, a tym samym przydzielenie ich do e-kursu nadzorowanego przez Licencjobiorcę.

5. Posiadacz e-licencji ma prawo do otrzymania w formie elektronicznej dyplomu e-licencji i do posługiwania się nim w ramach promowania swojej działalności szkoleniowej. W przypadku wygaśnięcia umowy e-licencyjnej lub jej rozwiązania, prawo to zostaje cofnięte.

6. Na podstawie podpisanej umowy e-licencji instruktorskiej na korzystanie z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl, posiadacz e-licencji ma prawo do otrzymania wynagrodzenia w postaci łącznej prowizji za zachęcenie do wykupienia przez inne osoby dostępu do przydzielonego e-kursu (z wykorzystaniem unikalnych kodów rabatowych) i za programowe konsultacje polegające na monitoringu indywidualnych postępów w nauce (m.in. komunikacji, kontroli zaliczania sprawdzianów przedmiotowych i egzaminów próbnych). Poziom i kwota tej prowizji, konieczność wystawienia faktury VAT (na w.w. kwotę prowizji) przez Licencjobiorcę dla Operatora, jak i sposób wypłacania tej prowizji, określone są w umowie e-licencji.

7. Warunkiem trwania umowy e-licencyjnej i korzystania z możliwości przez nią gwarantowanych, jest regularne przypisywanie nowych kursantów do e-kursu nadzorowanego przez Licencjobiorcę. Brak wykupu dostępu do e-kursu przez przynajmniej jednego kursanta (wykorzystującego unikalny kod rabatowy) w terminie 30 dni od dnia przydzielenia dostępu do tej e-licencji, albo od wykupu ostatniego dostępu do tego e-kursu, powoduje zawieszenie e-licencji, a po kolejnych 30 dniach wygaśnięcie e-licencji instruktorskiej w trybie szczególnym i ewentualne rozliczenie prowizji określonego pierwotnie okresu licencyjnego, które nastąpi do dnia 31 grudnia danego roku.

§3  Działania zabronione

1. Zabronione jest świadome lub nieświadome udostępnianie swojego konta na portalu i/lub platformie e-learningowej innym osobom. Użytkownik loginu i hasła dostępu do tego konta zobowiązany jest do zachowania tych danych w poufności. Udostępnianie ich innej osobie/osobom skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie szczególnym.

2. Zabronione jest kopiowanie treści produktów multimedialnych, m.in. e-kursów, e-egzaminów, w całości lub ich fragmentów w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek techniką. Naruszenie praw autorskich tych produktów, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie szczególnym i dochodzeniem tych praw na drodze sądowej przez Operatora lub/i autora produktu.

3. Zabronione jest korzystanie z produktów multimedialnych w sposób niezgodny z powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Obowiązuje tu zachowanie zasad kultury języka, obyczajowości i norm współżycia społecznego. Naruszenie tych norm skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie szczególnym. Za naruszenie tych norm odpowiada jedynie użytkownik e-licencji.

§4  Rozwiązanie umowy e-licencyjnej

1. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy e-licencyjnej w trybie zasadniczym w przypadku stwierdzenia braku przypisywania użytkowników (kursantów) do udostępnionego Licencjobiorcy e-kursu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, które skutkuje zamknięciem dostępu do produktów multimedialnym jakich dotyczyła ta e-licencja. Nie wymaga ono jakichkolwiek dodatkowych powiadomień.

2. Rozwiązanie umowy e-licencyjnej w trybie zwykłym polega na samoczynnym jej wygaśnięciu, które ma miejsce po zakończeniu okresu na jaki była zawiązana (tj. do 31 grudnia danego roku). Nie wymaga ono jakichkolwiek dodatkowych powiadomień i skutkuje:
a. zamknięciem dostępu do produktów multimedialnym jakich dotyczyła ta e-licencja,
b. rozliczeniem okresu trwania umowy w postaci określonego w umowie e-licencyjnej wynagrodzenia prowizyjnego za promowanie, prowadzenie konsultacji i nadzorowanie pracy kursantów/użytkowników na udostępnionym im e-kursie (z wykorzystaniem unikalnych kodów rabatowych), na ostatni dzień roku jakiego dotyczyła (tj. na dzień 31 grudnia danego roku), na podstawie faktury VAT wystawionej przez Licencjobiorcę.

3. Rozwiązanie umowy e-licencyjnej w trybie doraźnym może mieć miejsce na życzenie jednej ze stron umowy w formie pisemnej z terminem wypowiedzenia 30 dni i skutkuje:
a. przerwaniem dostępu do produktów multimedialnym jakich dotyczyła ta e-licencja,
b. rozliczeniem okresu trwania umowy w postaci określonego w umowie e-licencyjnej wynagrodzenia prowizyjnego za promowanie, prowadzenie konsultacji i nadzorowanie pracy kursantów/użytkowników na udostępnionym im e-kursie (z wykorzystaniem unikalnych kodów rabatowych), na ostatni dzień roku jakiego dotyczyła (tj. na dzień 31 grudnia danego roku), na podstawie faktury VAT wystawionej przez Licencjobiorcę.

4. Rozwiązanie umowy e-licencyjnej w trybie szczególnym ma miejsce w przypadku łamania jej postanowień lub/i rażącego zaniedbania/zaniedbań warunków korzystania z tej umowy i skutkuje:
a. natychmiastowym przerwaniem dostępu do produktów multimedialnym jakich dotyczyła ta e-licencja,
b. rozliczeniem okresu trwania umowy w postaci określonego w umowie e-licencyjnej wynagrodzenia prowizyjnego za promowanie, prowadzenie konsultacji i nadzorowanie pracy kursantów/użytkowników na udostępnionym im e-kursie (z wykorzystaniem unikalnych kodów rabatowych), na ostatni dzień roku jakiego dotyczyła (tj. na dzień 31 grudnia danego roku), na podstawie rachunku wystawionego przez Licencjobiorcę.

§5  Uwagi końcowe

1. Operator portalu i platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl dokładać będzie wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności portalu i platformy e-learningowej, w tym dostępności oferowanych produktów multimedialnych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie tych produktów z tego powodu.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, w tym ewentualne błędy, braki i uchybienia w treści udostępnianych produktów multimedialnych (np. e-prezentacji i baz pytań, e-sprawdzianów, e-egzaminu). Udostępniane przez operatora produkty multimedialne mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, w tym programowych i technicznych.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnianych produktów multimedialnych przez użytkowników/kursantów, a w szczególności za wykorzystywanie ich przez posiadaczy e-licencji instruktorskich (instruktorów prowadzących e-kursy).

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2018 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: