Egzamin na patent mechanika motorowodnego może być organizowany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub inny upoważniony podmiot (zobacz). Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest wydaniem przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenia o zdaniu egzaminu na patent mechanika motorowodnego.

Egzamin ten składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich elementów obu jego części. Żaden z elementów egzaminu teoretycznego, ani praktycznego nie może być powtarzany.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (załącznik nr 4 - wytyczne egzaminacyjne) (Dz. U. z 2013 r., poz. 460),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. (Dz. U. z 2013 r., poz. 602).

Egzamin teoretyczny

 • struktura zestawu egzaminacyjnego: 25 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru),
 • warunek zaliczenia: minimum 20 poprawnych  odpowiedzi,
 • maksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 30 minut.

Zestawy egzaminacyjne na patent mechanika motorowodnego przygotowuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Sprawuje on również nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego (stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji).

Zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym zatwierdza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie (członkowie komisji obowiązani są zachować je w tajemnicy).

Wytyczne egzaminacyjne - TEORIA

Zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu mechanika motorowodnego:

 1. Budowa i obsługa silników spalinowych;
 2. Budowa i obsługa siłowni jachtów morskich;
 3. Wiadomości o paliwach płynnych, olejach i smarach;
 4. Znajomość budowy i obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych jachtów;
 5. Znajomość budowy i obsługi urządzeń i instalacji wodnych jachtów;
 6. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego;
 7. Ochrona przed awariami i pożarami, bhp siłowni, ochrona środowiska naturalnego.

 

powrót

 

UWAGA:

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do niego (w dowolnym terminie i miejscu) - po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, egzamin powtarzany jest w całości.

Egzamin praktyczny

 • przeprowadzony może być na jachcie motorowym z silnikiem o odpowiedniej mocy.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego na podstawie wytycznych egzaminacyjnych. Wskazane jest aby na jachcie egzaminacyjnym znajdowały się odpowiednie instalacje (m.in. elektryczna, gazowa, wodna) mogące być wykorzystane w toku egzaminu.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu (np. czynności związanej z obsługą siłowni).

Wytyczne egzaminacyjne - PRAKTYKA

Zakres umiejętności wymaganych do uzyskania patentu mechanika motorowodnego:

 1. Przygotowanie jachtów i siłowni do rejsów morskich.
 2. Obsługa silników i siłowni jachtów.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2018 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: