Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego może być organizowany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub inny upoważniony podmiot (zobacz). Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest wydaniem przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenia o zdaniu egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego.

Egzamin ten składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich elementów obu jego części. Żaden z elementów egzaminu teoretycznego, ani praktycznego nie może być powtarzany.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (załącznik nr 4 - wytyczne egzaminacyjne) (Dz. U. z 2013 r., poz. 460),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. (Dz. U. z 2013 r., poz. 602).

Egzamin teoretyczny

 • struktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru) oraz zadanie nawigacyjne (praca na mapie, korzystanie z przyrządów i urządzeń nawigacyjnych),
 • warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych  odpowiedzi oraz poprawne rozwiązanie zadania nawigacyjnego,
 • maksymalny łączny czas na udzielenie odpowiedzi i rozwiązanie zadania: 120 minut.

Zestawy egzaminacyjne na patent motorowodnego sternika morskiego przygotowuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Sprawuje on również nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego (stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji).

Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje również zakres wiedzy teoretycznej wymaganej na patent sternika motorowodnego.

zobacz: wytyczne egzaminacyjne
na patent sternika motorowodnego

Wytyczne egzaminacyjne - TEORIA

Zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego:

 1. budowa jachtu motorowego, w tym:
  a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
  b) wyposażenie jachtu morskiego;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
  b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
  c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
  d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
  e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
 3. locja, w tym:
  a) oznakowanie nawigacyjne,
  b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  c) znaki i skróty stosowane na mapach,
  d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 4. nawigacja, w tym:
  a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  b) podstawy nawigacji terestrycznej,
  c) nawigacja zliczeniowa;
 5. meteorologia, w tym:
  a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
  b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
 6. sygnalizacja i łączność, w tym:
  a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  b) sygnały ostrzegawcze;
 7. planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  b) odległości i czasu trwania rejsu,
  c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  d) przygotowania załogi i jachtu;
 8. ratownictwo, w tym:
  a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  e) „człowiek za burtą” na morzu,
  f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  g) sztrandowanie;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 

powrót

 

UWAGA:

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do niego (w dowolnym terminie i miejscu) po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, egzamin powtarzany jest w całości.

Egzamin praktyczny

 • przeprowadzony może być na morskim jachcie motorowym o mocy silnika co najmniej 60 kW (~81,6 KM),
 • warunki meteorologiczne: siła wiatru 0–6°B,
 • akwen manewrowy (możliwe jest przeprowadzenie egzaminu z manewrowania jachtem wyłącznie na wodach morskich i w porcie) z dostępnym pomostem wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze, pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne.

Część praktyczna egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu (np. manewru).

Zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym zatwierdza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie (członkowie komisji obowiązani są zachować je w tajemnicy).

Wytyczne egzaminacyjne - PRAKTYKA

Zakres umiejętności wymaganych do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2020 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: