kapitan jachtowy

Dokument kwalifikacyjny (patent) wymagany od osób uprawiających turystykę wodną na wodach śródlądowych i na wodach morskich (bez ograniczeń), na jachtach żaglowych, wyposażonych w silnik pomocniczy lub bez niego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

WYMAGANIA

Kandydatom ubiegającym się o nadanie patentu kapitana jachtowego stawiane są następujące wymagania:

 • posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego,
 • odbycie po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

UWAGA: od kandydatów tych nie wymaga się zdania egzaminu, ani ukończenia stosownego szkolenia żeglarskiego z zakresu programowego na patent kapitana jachtowego (szkolenie to nie jest obowiązkowe!), ani umiejętności pływania (potwierdzonej np. kartą pływacką!).


UPRAWNIENIA

Osoby posiadające patent kapitana jachtowego mogą uprawiać turystykę wodną (żeglarstwo) w zakresie:

 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i po wodach morskich.

UWAGA: posiadacz patentu kapitana jachtowego może uprawiać turystykę wodną na jachtach motorowych w zakresie uprawnień patentu kapitana motorowodnego tj. prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i po wodach morskich.

WYMIANA PATENTU KAPITAN JACHTOWY

Kolejne nowelizacje przepisów regulujących uprawianie turystyki wodnej (żeglarstwa) powodowały zmiany w nadawanych uprawnieniach (nowe patenty żeglarskie). Wydawane dotychczas patenty zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Istnieje jednak możliwość wymiany "starych" patentów na wydawane obecnie (z reguły powoduje to uzyskanie nowych, wyższych uprawnień).

Aby wymienić patent należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego http://pya.org.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZŻ (Polski Związek Żeglarski, ul. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • kopia patentu kapitana jachtowego,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wniosek),
 • dowód opłaty za wymianę patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę dotychczasowego patentu kapitana jachtowego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

procedura uzyskania patentu KAPITAN JACHTOWY

 1. Wypełnienie i wygenerowanie wniosku o wydanie patentu kapitana jachtowego (na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego http://pya.org.pl).
 2. Przesłanie do biura PZŻ (Polski Związek Żeglarski, ul. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) kompletu dokumentów:
 • wniosku o wydanie patentu (naklejone zdjęcie zdjęcie 3,5 x 4,5 cm),
 • dokumentów potwierdzających odpowiedni staż (oryginały opinii z rejsów i kart samodzielnie prowadzonych rejsów),
 • dowodu opłaty za wydanie patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego wynosi 350 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50%,
 • kopii dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej lub studenckiej) - jeżeli dotyczy.

 UWAGA:

 • w przypadku zmiany nazwiska przy wymianie patentu, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa,
 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na konto bankowe, którego numer zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

duplikat patentu żeglarskiego

Aby uzyskać duplikat patentu żeglarskiego należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego http://pya.org.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZŻ (Polski Związek Żeglarski, ul. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • oryginał patentu, bądź jego kserokopię lub zaświadczenie z Okręgowego Związku Żeglarskiego potwierdzające wydanie patentu (tylko w przypadku posiadania "starego patentu", tj. wydanego przed 2006 rokiem przez właściwy OZŻ) - osoby, które miały wydany patent w 2006 roku lub później przez Polski Związek Żeglarski - nie składają takiego zaświadczenia,
 • w przypadku braku oryginału patentu (np. zagubienie) - oświadczenie o utracie patentu.
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wygenerowany wniosek),
 • dowód opłaty za wydanie duplikatu patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wystawienie duplikatu patentu żeglarskiego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać podczas generowania wniosku po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: