mechanik motorowodny

Dokument kwalifikacyjny (patent) wymagany od osób pełniących funkcję kierownika maszyn na jachtach motorowych (z siłownią o dużej mocy).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

WYMAGANIA

Kandydatom ubiegającym się o nadanie patentu mechanika motorowodnego stawiane są następujące wymagania:

 • posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych (dowolnego),
 • zaliczenie stażu w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW (~200 KM), w tym
  co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW (~600 KM),
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności (na patent mechanika motorowodnego).

UWAGA: Osoby posiadające uprawnienia do obsługi maszyn na okrętach lub statkach w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim mogą uzyskać patent mechanika motorowodnego bez konieczności zdawania egzaminu.

UPRAWNIENIA

Osoby posiadające patent mechanika motorowodnego mogą uprawiać turystykę wodną (motorowodniactwo) w zakresie:

 • pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

EGZAMIN

Osoba podchodząca do egzaminu na patent mechanika motorowodnego spełnić musi następujące warunki:

 • spełnienie wymagań stawianych kandydatom na patent mechanika motorowodnego (patrz wyżej),
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 250,- zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat opłata ta podlega obniżeniu o 50%).

zobacz: wytyczne egzaminacyjne
na patent mechanika motorowodnego

WYMIANA PATENTU MECHANIK MOTOROWODNY

Kolejne nowelizacje przepisów regulujących uprawianie turystyki wodnej (motorowodniactwa) powodowały zmiany w nadawanych uprawnieniach (nowe patenty / licencje motorowodne). Wydawane dotychczas patenty / licencje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Istnieje jednak możliwość wymiany "starych" patentów / licencji na wydawane obecnie (z reguły powoduje to uzyskanie nowych, wyższych uprawnień).

Aby wymienić patent lub licencję należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • kopia patentu mechanika motorowodnego lub patentu motorzysty motorowodnego,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wniosek),
 • dowód opłaty za wymianę patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę patentu sternika motorowodnego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać osobno dla każdego z dokumentów.

oferta: MECHANIK MOTOROWODNY

Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego - kurs e-learningowy EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: MECHANIK MOTOROWODNY

Szkolenie praktyczne dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego (nieobowiązkowe) - polecane przez EdukacjaŻeglarska.pl kursy praktyczne:

zobacz: KURSY MOTOROWODNE (w przygotowaniu)

Egzaminy państwowe dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego - zgłoszone do portalu EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: EGZAMINY MOTOROWODNE (w przygotowaniu)

 

procedura uzyskania patentu MECHANIK MOTOROWODNY

 1. Zdanie egzaminu na patent mechanika motorowodnego  (potwierdzone oryginałem zaświadczenia o zdaniu tego egzaminu).
 2. Wypełnienie i wygenerowanie wniosku o wydanie patentu (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl).
 3. Przesłanie do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) kompletu dokumentów:
 • wypełnionego wniosku o wydanie patentu (naklejone zdjęcie 3,5 x 4,5 cm),
 • oryginału zaświadczenia zdania egzaminu na patent mechanika motorowodnego,
 • kopii patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych,
 • dowodu opłaty za wydanie patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50%,
 • kopii dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej lub studenckiej) - jeżeli dotyczy,
 • pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (w przypadku osoby nieletniej).

UWAGA:

 • w przypadku zmiany nazwiska przy wymianie patentu, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa,
 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na konto bankowe, którego numer zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

duplikat patentu lub licencji motorowodnej

Aby uzyskać duplikat patentu / licencji motorowodnej należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • oryginał patentu, bądź jego kserokopię lub oświadczenie o utracie patentu / licencji,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wygenerowany wniosek),
 • dowód opłaty za wydanie duplikatu patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę patentu sternika motorowodnego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać podczas generowania wniosku po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać niezależnie dla każdego z tych dokumentów.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: