Regulamin EdukacjaŻeglarska.pl

R E G U L A M I N
portalu, sklepu, forum i platformy e-learningowej
EdukacjaŻeglarska.pl

wersja 1a, z dn. 13.09.2014 r.


EdukacjaŻeglarska.pl jako portal internetowy wraz ze sklepem internetowym, forum i platformą e-learningową, działające pod adresem www.edukacjazeglarska.pl, nazywane dalej odpowiednio: Portalem, Sklepem, Forum, Platformą, prowadzone są przez firmę Studio KARTA M.Zawiszewski, E.Zawiszewska z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Twardzickiego 33 C, NIP 554-10-06-016, REGON 091138756, konto bankowe: BZWBK S.A. 50 1090 1072 0000 0001 2206 3438, e-mail biuro@edukacjazeglarska.pl, nr tel. 512-385-906, fax. (52) 3444-777, zwaną dalej Operatorem.
Osobą kierującą zespołem roboczym: EdukacjaŻeglarska.pl, odpowiedzialną za komunikację i funkcjonowanie całego serwisu jest Mariusz Zawiszewski.

definicje:

 • EdukacjaŻeglarska.pl - przedsięwzięcie o charakterze informacyjno-edukacyjnym, popularyzujące działania związane ze sportem, rekreacją żeglarską i motorowodną, zwanymi dalej turystyką wodną,
 • Portal - strona internetowa EdukacjaŻeglarska.pl będąca m.in. serwisem informacyjnym, sklepem, forum dyskusyjnym,
 • Sklep - aplikacja internetowa Portalu umożliwiająca zakup oferowanych produktów, w tym wykupienie czasowego dostępu do produktów multimedialnych np. e-kursów i e-licencji,
 • Forum - aplikacja internetowa Portalu umożliwiająca śledzenie tematycznych postów informacyjnych, a po zalogowaniu uczestnictwo w dyskusji na wybrane tematy,
 • Platforma e-learningowa - aplikacja internetowa EdukacjaŻeglarska.pl oferująca produkty multimedialne m.in. e-kursy i e-egzaminy, udostępniająca na odpowiednich warunkach e-certyfikaty,
 • Operator - firma nadzorująca i organizująca funkcjonowanie portalu, sklepu i platformy e-learningowej,
 • Administrator - osoba zarządzająca portalem, sklepem, forum (moderator) i platformą e-learningową,
 • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z portalu, lub/i sklepu, lub/i forum, lub/i platformy e-learningowej (możliwość założenia indywidualnego konta), zwana dalej Klientem,
 • Kursant - osoba fizyczna, Klient zarejestrowany na platformie e-learningowej, posiadający indywidualne konto i korzystający z udostępnionych materiałów multimedialnych, m.in. e-kursów, e-egzaminów,
 • Instruktor - użytkownik zarejestrowany na portalu i/lub na platformie e-learningowej, posiadający dostęp do wybranych e-kursów, posiadający uprawnienia do monitorowania pracy kursantów przypisanych do swoich e-kursów (komunikacja, konsultowanie i kontrola postępów, wnioskowanie o wystawienie e-certyfikatu dla kursanta),
 • koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz możliwość skorzystania z funkcji unikalnego kodu rabatowego (obniżenie ceny zakupu), a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: rodzaju i ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposób dostawy, formy płatności,
 • e-kurs demo - ogólnodostępna wersja demonstracyjna e-kursu,
 • e-kurs - pełna wersja multimedialnego kursu teoretycznego zamieszczonego na platformie e-learningowej (w skład jego wchodzą m.in. e-prezentacje z bazami pytań, e-sprawdziany, e-egzamin), udostępniana czasowo, umożliwiająca dostęp do e-egzaminu i przydzielenie kursantowi e-certyfikatu,
 • e-egzamin demo - ogólnodostępna wersja demonstracyjna e-egzaminu,
 • e-egzamin - pełna wersja multimedialnego egzaminu teoretycznego (próbnego, poglądowego) zamieszczonego na platformie e-learningowej, dostępnego w ramach e-kursu lub osobno - zaliczenie go pozwala na udostępnienie kursantowi e-certyfikatu, 
 • e-certyfikat - dobrowolny certyfikat kompetencji kursanta, stwierdzający posiadanie określonego poziomu kompetencji (zakresu wiedzy teoretycznej), udostępniany do pobrania z indywidualnego konta kursanta po spełnieniu warunków określonych dla zaliczenia e-kursu i e-egzaminu,
 • e-licencja instruktorska - czasowe zezwolenie na korzystanie z udostępnionych użytkownikowi produktów multimedialnych jakich ona dotyczy (m.in. e-kurs, e-egzamin), umożliwia prowadzenie komunikacji z kursantami przydzielonymi do tego e-kursu i e-egzaminu,
 • zestaw egzaminacyjny - unikalny zestaw pytań egzaminacyjnych na dany patent lub licencję do uprawiania turystyki wodnej, generowany z bazy pytań danego e-kursu zmieszczonego na platformie e-learningowej, zawierający arkusz do udzielania odpowiedzi oraz klucz prawidłowych odpowiedzi,
 • umowa e-licencji instruktorskiej - umowa w formie pisemnej zawarta pomiędzy Operatorem, a użytkownikiem e-licencji instruktorskiej określająca zakres i sposób korzystania z dotyczących e-licencji produktów multimedialnych, okres jej użytkowania oraz wysokość opłaty z tego tytułu, ponadto określająca współpracę polegającą m.in. wspieraniu wspólnej działalności edukacyjnej, na wzajemnym wsparciu programowym i na wygenerowaniu przez Operatora na rzecz Licencjobiorcy, określonej ilości kuponów rabatowych,
 • umowa specjalna - porozumienie współpracy zawarta pomiędzy Operatorem a posiadającą osobowość prawną firmą, klubem, instytucją, organizacją, stowarzyszeniem lub związkiem, polegające m.in. na współpracy i wspieraniu wspólnej działalności edukacyjnej, na wzajemnym wsparciu programowym i na wygenerowaniu przez Operatora na rzecz podmiotu będącego stroną umowy, określonej ilości kuponów specjalnych,
 • cena STANDARD - podstawowa cena dostępna dla każdego zarejestrowanego użytkownika Portalu (cena ta jest ceną nominalną każdego produktu dostępnego w Sklepie: m.in. e-kursu, e-licencji, książki, pamiątki),
 • cena PROMOCJA - obniżona cena dostępna dla posiadaczy kuponów promocyjnych (z jednorazowymi, czasowymi, lub bezterminowymi kodami promocyjnymi) umożliwiająca zakup produktów w Sklepie (m.in. e-kursów, książek, pamiątek),
 • cena RABAT - obniżona cena dostępna dla posiadaczy kuponów rabatowych (z jednorazowymi, czasowymi, lub bezterminowymi kodami rabatowymi) kolportowanych przez instruktorów prowadzących e-kursy (e-licencja instruktorska EdukacjaŻeglarska.pl), umożliwiająca zakup produktów w Sklepie (m.in. e-kursów, książek, pamiątek),
 • cena SPECJAL - obniżona cena dostępna jedynie dla posiadaczy kuponów specjalnych (z jednorazowymi, czasowymi, lub bezterminowymi kodami specjalnymi) kolportowanych przez organizatorów szkoleń (firmy, kluby, instytucje, stowarzyszenia, związki) na podstawie umowy (umowa specjalna EdukacjaŻeglarska.pl), umożliwiająca zakup produktów w Sklepie (m.in. e-kursów, książek, pamiątek),
 • kupon promocyjny - jednorazowy, okresowy lub bezterminowy kupon z unikalnym kodem promocyjnym, umożliwiającym wykupienie w cenie PROMOCJA dostępu do e-kursu lub zakup innego produktu w Sklepie,
 • kupon rabatowy - jednorazowy, okresowy lub bezterminowy kupon z unikalnym kodem rabatowym, kolportowany jedynie przez posiadaczy e-licencji instruktorskiej, umożliwiającym wykupienie w cenie RABAT dostępu do e-kursu lub zakup innego produktu w Sklepie,
 • kupon specjalny - jednorazowy, okresowy lub bezterminowy kupon z unikalnym kodem specjalnym, kolportowany jedynie przez sygnatariuszy umowy specjalnej, umożliwiający wykupienie w cenie SPECJAL dostępu do e-kursu lub zakup innego produktu w Sklepie.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjnego EdukacjaŻeglarska.pl:

 • Portal   - http://www.edukacjazeglarska.pl,
 • Sklep  - http://www.edukacjazeglarska.pl/sklep,
 • Forum  - http://www.edukacjazeglarska.pl/forum,
 • Platforma - http://www.edukacjazeglarska.pl/platforma,

a w szczególności zasady korzystania z materiałów multimedialnych tu zawartych, jak i zamówień produktów dostępnych w Sklepie, uiszczania przez Klienta płatności, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, operowania danymi osobowymi.  

2. Do korzystania z Portalu, Forum, Platformy, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji niezbędny jest:

 • komputer lub inne podobne urządzenie (np. tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet, z przeglądarką internetową np. typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp.,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i podstawowa umiejętność jej obsługi,
 • elementarna umiejętność korzystania z aplikacji typu strona internetowa.

3. Klient uprawniony jest do korzystania z Portalu, Sklepu, Forum, Platformy, a także zobowiązany do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementów technicznych, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu, Forum do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez porozumienia z Operatorem.

5. Operator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu, Sklepu, Forum, Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność w.w. aplikacji z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie treści Portalu i asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z Forum, jak i składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się.

7. Rozliczenia transakcji w Sklepie przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Szczegóły pod adresem: http://www.payu.pl/pomoc/ 

 

§ 2 Rejestracja na Portalu, w Sklepie, na Forum

1. W celu rejestracji (założenia konta Klienta) uprawniającej do równoczesnego logowania na Portalu, w Sklepie i na Forum, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub login, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja, jak również korzystanie z funkcjonalności Portalu, Sklepu, Forum są nieodpłatne.

3. Dane do równoczesnego logowania na Portalu, w Sklepie, na Forum, dostarczane są w emailu powitalnym przesłanym na adres emailowy Klienta przedstawiony przy rejestracji.

4. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Powinnością klienta jest odpowiednio skuteczne chronienie ich przed wglądem osób trzecich. Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione użycie danych dostępowych Klienta.

5. W przypadku zapomnienia loginu lub/i hasła należy kliknąć odpowiedni link w panelu rejestracji i logowania na Portalu, w Sklepie, na Forum: Przypomnij hasło. Należy podać użyty podczas rejestracji email i dane do zalogowania się zostaną przesłane na ten adres.

6. W celu usunięcia konta Klienta z Portalu, ze Sklepu, z Forum należy wysłać email z zakładki Kontakt na serwisie EdukacjaŻeglarska.pl, z żądaniem usunięcia konta Klienta. Po konsultacji z Klientem, konto to usunięte będzie bezzwłocznie.
 

 § 3 Zasady korzystania ze Sklepu

1. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania podanych przy rejestracji konta Klienta: loginu oraz potwierdzającego go hasła.

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie (na Portalu, na Forum) tworzony jest Profil Klienta. Uwidocznione to jest wyświetleniem loginu nad głównym menu i linkiem dostępowym do podstrony Profil w górnym menu i w panelu Sklepu. Klient może zmieniać tu swoje dane rejestracyjne (logowania, dane do faktury, informacje o dostawie), jak i śledzić wszystkie swoje zamówienia będące w realizacji.

3. Zalogowany Klient może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w asortymencie Sklepu, m.in. dostępu do kursu e-learningowego.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Operatorowi za pośrednictwem komunikatora umieszczonego w zakładce Kontakt lub bezpośrednio na email: sklep@edukacjazeglarska.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 § 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Opis mówiący o braku dostępności danego produktu należy rozumieć jako brak możliwości sprzedaży takiego produktu.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
a) zawierają podatek VAT (brutto) i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) określony jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz rabatowych. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub rabatowych.

4. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.  

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu (czynność tą możemy wykonać na każdym etapie składania zamówienia),
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „SKLEP, KUP E-KURS” (lub równoznaczny). Przez wybór rozumiane jest również zapoznanie się z opisem produktu, w tym poznanie warunków korzystania z niego i jego przeznaczenia, określenie rodzaju produktu np. e-kurs lub e-licencja instruktorska,
c) w Koszyku można modyfikować ilość zamówienia i ewentualnie usuwać poszczególne pozycje,
d) wybrać formę płatności (preferowana bezpieczna płatność elektroniczna PayU, dopuszczalny jest przelew bankowy lub przekaz pocztowy) i rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu: Internet dla e-kursów i e-licencji, oraz dostawa przez kuriera lub tradycyjną pocztą - nie dotyczy e-kursów i e-licencji udostępnianych przez sieć Internet),
e) w przeznaczonym do tego polu wpisać kod z posiadanego kuponu rabatowego lub kuponu specjalnego (pozwoli to na obniżenie ceny sprzedaży produktu),
f) wpisać dane do faktury (na każdy zakup wystawiany jest fiskalny dokument sprzedaży, wysyłany drogą elektroniczną lub na życzenie pocztą tradycyjną), a w przypadku produktów innych niż produkt multimedialny, adres dostawy zamówionych produktów (jeżeli jest inny niż dane do faktury),
g) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować warunki sprzedaży (niezbędne jest tu zaznaczenie specjalnego pola),
h) kliknąć przycisk „Zamówienie”,
i) po przekierowaniu dokonać płatności na portalu PayU lub opłacić innym sposobem np. przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, z dopiskiem numeru zamówienia.

3. Operator zachowuje dla siebie prawo do chwilowego lub czasowego ograniczenia, wstrzymania, a nawet stałego zatrzymania sprzedaży jednego lub wielu z oferowanych produktów, z powodów technicznych. Szczegółowe informacje dotyczące tych ograniczeń, jak i zmian sposobów ich dostawy lub form płatności określone zostaną w bieżących komunikatach.

4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych (np. e-kurs i książkę), zamówienie zostanie podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie w inny sposób realizowana. W przypadku e-kursu wskazane jest złożenie osobnego zamówienia (płatność: PayU, dostawa: Internet) - zdecydowanie przyspieszy to jego realizację.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w koncie Klienta, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Operatora zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty.

7. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) złożył zamówienie na produkt w powiązaniu z niemożliwą do zrealizowania dostawą, np. książka + dostawa przez Internet, e--kurs + dostawa typu kurier, itp.,
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej,
c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską,
d) w sposób notoryczny składa zamówienia, a następnie anuluje je.

8. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Operatora nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Operator może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Operator będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Operator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Operatora), Operator dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.

11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, braku jednej pozycji zamówienia lub wielu, Operator może anulować zamówienie w całości.

12. W przypadku anulowania zamówienia przez Operatora lub Klienta, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Operator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

13. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Operatora, należy rozumieć przysługujące Operatorowi umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu w przypadku dostawy kurierem lub tradycyjną pocztą, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 § 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, aż do momentu nadania przez Operatora przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Profil”). Zmiany mogą dotyczyć:
-    rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie,
-    zmiany w adresie dostawy,  
-    lub zmiany danych na fakturze.

2. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Operatora.  

3. Zmian w zamówieniu można dokonywać po zalogowaniu na Portalu w górnym menu przycisk Profil (niezbędne jest tu zalogowanie Klienta) lub kontaktując się z Operatorem (email lub telefonicznie).

4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy zamówiony produkt ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
a) PayU - bezpieczna i szybka płatność elektroniczna (wymaga od Klienta założenia konta w PayU - formalności z tym związane trwają zwykle parę minut). Preferowana przy udostępnianiu e-kursu lub e-licencji instruktorskiej. Przedmiot umowy dostarczany jest w postaci emaila aktywacyjnego z linkiem dostępu, loginem i hasłem dostępu na platformę EdukacjaŻeglarska.pl. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe skorzystanie z dostępu do wybranego e-kursu lub e-licencji. Warunkiem jest tu stwierdzenie przez Operatora poprawnego wykonania płatności przez PayU, realizującego płatności Klienta. W przypadku zamówienia produktów będących przedmiotami, bezzwłocznie uruchamiany jest proces ich wysyłki (zgodnie z przyjętą opcją),
b) przelew bankowy lub przekaz pocztowy - w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności Klienta (niezbędne jest tu określenie numeru zamówienia).

2. W przypadku gdy zamówiony produkt ma być dostarczony poza granicami Polski (nie dotyczy e-kursu, e-licencji dostarczanych przez sieć Internet), zapłaty można dokonać przez PayU, przelewem bankowym lub kartą płatniczą. Do zmówienia doliczane wtedy będą koszta dostawy, których wysokość przedstawiona zostanie do akceptacji klienta. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność Klienta, poprawnego wykonania pełnej płatności.

3. Klient może zapłacić za zamówienie z góry. Stosować można tu dowolną metodę płatności z zaznaczeniem numeru zamówienia. Powiadomienie email przyspieszy realizację zamówienia.

4. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

5. Klient może skorzystać z kodu obniżającego cenę, otrzymanego w postaci kuponu od posiadacza e-licencji instruktorskiej EdukacjaŻeglarska.pl lub od innego podmiotu, upoważniającego do otrzymania odpowiedniej obniżki ceny za produkt w Sklepie.

6. Kody obniżający cenę posiadają okres ważności (najczęściej do końca roku kalendarzowego w którym zostały wydane), w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego obniżenia ceny. Kod obniżający cenę nie jest łączony z żadnym innym kodem rabatowym, ani z  innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu obniżającego cenę, skorzystanie z niego jest niemożliwe. 

 § 8 Czas realizacji zamówień

1. Produkty multimedialne (m.in. e-kurs, e-licencja instruktorska) udostępniane będą po zakończeniu procesu płatności Klienta (niezbędne jest tu potwierdzenie wykonania poprawnej płatności):
a) PayU - Operator udostępnia produkt za pomocą emaila aktywacyjnego w ciągu kilku minut, jednak rezerwuje sobie prawo do udostępnienia zamówionych produktów w terminie do 24 godzin.
b) inny podmiot realizujący płatności Klienta - Operator udostępnia produkt za pomocą emaila aktywacyjnego po potwierdzeniu poprawności płatności, jednak rezerwuje sobie prawo do udostępnienia zamówionych produktów w terminie do 48 godzin.

2. Operator może zamieścić na Portalu informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (nie dotyczy e-kursu, e-licencji dostępnych przez sieć Internet). Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu i nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Na terenie Polski, jak i za granicą, przedmiot zamówienia dostarczony jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Koszta wysyłki zamówienia za granicę Polski, uzgadniane są każdorazowo indywidualnie z Klientem (nie dotyczy to produktów multimedialnych dostarczanych przez sieć Internet).

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

5. Operator rezerwuje sobie prawo obciążenia Klienta w przypadku poniesionych przez Operatora kosztów związanych ze zwrotem przesyłki błędnie zaadresowanej z winy Klienta, nieodebrania tej przesyłki lub innego nieuzasadnionego zwrotu.  

 § 9 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie dotyczy e-licencji instruktorskiej), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Operatora o stwierdzonej niezgodności.

2. Operator w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem koniecznym, aby Operator rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie mu przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów (nie dotyczy to produktów multimedialnych dostarczanych Klientowi przez sieć Internet), oraz dowodu zakupu tego produktu lub produktów i opis reklamacji (forma pisemna, własnoręczny podpis).

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Operatora (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym).

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie, zagubienie lub nieterminową dostawę produktu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (dotyczy e-licencji) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Operatorowi za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty udostępniane lub sprzedawane przez Operatora mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora produktu. Operator nie udziela w tym przypadku dodatkowej gwarancji na te produkty.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Operator może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Operatora;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową (rękojmia handlowa).

3. Operator obejmuje gwarancją produkty multimedialne i inne produkty, których jest producentem lub współproducentem. W tym przypadku reklamacja powinna być kierowana bezpośrednio do Operatora.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się z Operatorem (po zapoznaniu się ze stanem zamówienia widocznym na Portalu w swoim Profilu);

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem i w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny - tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):
a) uruchomionego dostępu do produktów multimedialnych (m.in. e-kursu, e-licencji) tj, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone,
b) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem w terminie do 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Operator zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność za uzasadniony zwrot zamówienia lub części zwracanego zamówienia.

4. Klient, który odstąpił od umowy sprzedaży, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres Operatora.

5. Operator nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.  

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Operator dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia w przypadku nieuruchomionego produktu multimedialnego,
b) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją (nie dotyczy produktów multimedialnych: m.in. e-kursu, e-licencji);
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Operator dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub kartą płatniczą Klienta).

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Operatorowi takiego numeru rachunku bankowego, lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Operatora.

 

§ 13 Ceny produktów - sprzedaż rabatowa, promocyjna i specjalna

1. Produkty oferowane Sklepie mogą być nabywane na standardowych, rabatowych, promocyjnych i specjalnych warunkach płatniczych. Dotyczy to zarówno redukowania kwoty należności, jak i dostępności danego produktu.

2. Produkt oferowany w Sklepie może być sprzedawany w następujących cenach:
a) cena STANDARD - podstawowa cena dostępna dla każdego zarejestrowanego użytkownika Portalu (cena ta jest ceną nominalną każdego produktu dostępnego w Sklepie: m.in. e-kursu, e-licencji, książki, pamiątki);
b) cena PROMOCJA - obniżona cena dostępna dla posiadaczy kuponów promocyjnych (z jednorazowymi, czasowymi, lub bezterminowymi kodami promocyjnymi) umożliwiająca zakup produktów w Sklepie (m.in. e-kursu, książki, pamiątki);
c) cena RABAT - obniżona cena dostępna dla posiadaczy kuponów rabatowych (z jednorazowymi, czasowymi, lub bezterminowymi kodami rabatowymi) kolportowanych przez instruktorów prowadzących e-kursy (e-licencja instruktorska EdukacjaŻeglarska.pl), umożliwiająca zakup produktów w Sklepie (m.in. e-kursu, książek, pamiątek);
d) cena SPECJAL - obniżona cena dostępna jedynie dla posiadaczy kuponów specjalnych (z jednorazowymi, czasowymi, lub bezterminowymi kodami specjalnymi) kolportowanych przez organizatorów szkoleń (firmy, kluby, instytucje, stowarzyszenia, związki) na podstawie umowy (umowa specjalna EdukacjaŻeglarska.pl), umożliwiająca zakup produktów w Sklepie (m.in. e-kursów, książek, pamiątek).

3. Oferty sprzedaż promocyjnej, oferty sprzedaży rabatowej, oferty sprzedaży specjalnej nie można łączyć ze sobą, chyba że regulamin danej formy sprzedaży będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia uwzględniającego korzystanie z ceny promocyjnej, ceny rabatowej, czy ceny specjalnej nie ma możliwości ich podziału lub zmiany.

5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14 Zasady korzystania z Forum

1. Regulamin korzystania z Forum jest oparty na zasadach szeroko pojętej kultury osobistej, Netykiety i dobrego wychowania.

2. Do śledzenia treści postów nie jest konieczna rejestracja, ani logowanie, ale dodawanie postów i ich moderowanie wymaga zalogowania (nie jest istotne, czy na poziomie Portalu, Sklepu, czy Forum).

3. Zasady ogólne korzystania z Forum.
a) Zabronione jest posiadanie na Forum więcej niż jednego konta przez tego samego użytkownika.
b) Zabronione jest obrażanie innych użytkowników, używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne i odwoływanie się do podziałów rasowych, religijnych etc.
c) Zabronione jest zamieszczanie na forum treści niezgodnych z polskim prawem oraz podawanie do nich odnośników.
d) Zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych dla osób poniżej 15 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem treści brutalnych i/lub pornograficznych w każdej postaci oraz podawanie linków prowadzących do takich treści.
e) Operator pełniący rolę Moderatora Forum ma prawo zmienić login użytkownika, usunąć jego avatar, zdjęcie osobiste i/lub podpis, jeśli są one niezgodne z regulaminem.
f) Zabronione jest urządzanie na Forum gier, odgrywania scenek czy organizowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, które mogą przeszkadzać w komunikacji innym jego użytkownikom.
g) Zabronione jest wstawianie grafik na Forum w postaci innej niż odnośniki prowadzące do tych grafik, dopuszczalnym wyjątkiem są emotikony.
h) Zabronione jest składanie ofert kupna/sprzedaży na Forum i podawanie odnośników do tematów z propozycjami transakcji - służy do tego Sklep.
i) Zabronione jest wysyłanie wiadomości z powtarzalną prośbą o wypowiedzenie się w jakimkolwiek temacie. Dotyczy to również działów, w których tematy wymagają akceptacji moderatora.
j) Zabronione jest reklamowanie swoich stron poza wyznaczonymi do tego miejscami.
k) Zabronione jest rozsyłanie wiadomości zawierających linki referencyjne (np. do gier), których kliknięcie powoduje odniesienie dowolnych korzyści (nie dotyczy sygnatur, jeśli link jest opatrzony odpowiednim komentarzem).
l) Zabronione jest dodawanie do Galerii zdjęć naruszających prawa autorskie, prawa i uczucia osób trzecich, zawierających treści uważane za obsceniczne lub wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej etc. Administratorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia zdjęć w przypadku ich niezgodności z regulaminem, polskim prawem lub w innych, wyjątkowych sytuacjach.
ł) W każdej sytuacji nie uwzględnionej w regulaminie decydujący głos należy do Moderatora/Operatora.

4. Zakładanie tematu i pisanie postów.
a) Nowy temat można założyć dopiero po upewnieniu się, że nikt wcześniej nie stworzył podobnego.
b) Zabronione jest umieszczanie tematu w niewłaściwym dziale bądź tworzenie tego samego wątku w kilku podforach jednocześnie.
c) Zabronione jest zakładanie tematów z pytaniami, na które odpowiedzi można znaleźć w innych powszechnie dostępnych miejscach w Internecie. Forum służy do wyjaśniania bardziej skomplikowanych zagadnień.
d) Zabronione jest pisanie postów niewiele wnoszących do tematu, niekulturalnych, obelżywych, wulgarnych, składających się z jednego lub kilku słów, samych emotikon etc.
e) Zabronione jest pisanie postów niezwiązanych z tematem (tworzenie off-topiców).
f) Zabronione jest pisane postów w całości wielkimi literami, kolorem, zmienioną czcionką itp. Tego typu opcje można stosować jedynie w celu wyróżnienia części swojej wypowiedzi.
g) Zabronione jest dublowanie postów (pisanie nowego posta bezpośrednio pod swoją ostatnią wypowiedzią). Jeśli chcesz coś dodać - użyj opcji „edytuj”.
h) Tematy na forum to nie miejsce dla prywatnych dyskusji. Do kontaktu z konkretnym użytkownikiem służą emaile.
i) Staraj się przestrzegać zasad ortografii, interpunkcji oraz kultury języka.
j) Tagi służą do indeksowania tematów. Zakaz tworzenia "off-topiców" dotyczą także tagowania tematów.
k) Tematy i posty niezgodne z regulaminem będą usuwane z forum. Długotrwałe łamanie powyższych zasad grozi blokadą konta.

 § 15 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na Portalu, w Sklepie, na Forum, na Platformie, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie i korzystania z Platformy, w tym dostępu do e-kursu.  

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora, tj. firmę Studio KARTA M.Zawiszewski, E.Zawiszewska z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Twardzickiego 33 C, NIP 554-10-06-016, REGON 091138756, e-mail biuro@edukacjazeglarska.pl, nr tel./fax. (52) 3444-777. Osobą odpowiedzialną za ich przetwarzanie przez Operatora jest Mariusz Zawiszewski.  

3. Operator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Profil”). Usuwanie danych możliwe jest przez zgłoszenie tego faktu do Operatora przez zakładkę Kontakt.

5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych na Forum, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są poprawnymi danymi Klienta i w pełni za ten fakt odpowiada

§ 16 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wpisanie swojego adresu w boxie Lista Mailingowa. Związane jest to z automatycznym wyrażeniem zgody. Klient otrzymywać będzie wtedy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Portalu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Operatora w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. Wystarczy odpisać na jego adres umieszczając w temacie słowo: NIE. Spowoduje to wykreślenie tego adresu emailowego z listy Newslettera.


§ 17 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza pełnej dostępności tych produktów i możliwości natychmiastowego zrealizowania zamówienia.

3. Operator dokłada wszelkich starań by usługi świadczone w ramach Sklepu były na jak najwyższym poziomie, jednakże Operator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji, usunięcia awarii lub rozbudowy Sklepu.  

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta (np. funkcja spam). 

5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na warunkach określonych przez ten Regulamin. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Operatorowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej Klienta (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a Operatorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora.

11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualna jego wersja opatrzona zostanie datą obowiązywania. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: