jachtowy sternik morski

Dokument kwalifikacyjny (patent) wymagany od osób uprawiających turystykę wodną na wodach śródlądowych i na wodach morskich (z ograniczeniami), na jachtach żaglowych, wyposażonych w silnik pomocniczy lub bez niego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

WYMAGANIA

Kandydatom ubiegającym się o nadanie patentu jachtowego sternika morskiego stawiane są następujące wymagania:

 • ukończony 18. rok życia,
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności (na patent jachtowego sternika morskiego).

UWAGA: od kandydatów tych nie wymaga się posiadania patentu żeglarza jachtowego, ani ukończenia stosownego szkolenia żeglarskiego z zakresu programowego na patent jachtowego sternika morskiego (szkolenie to nie jest obowiązkowe!), ani umiejętności pływania (potwierdzonej np. kartą pływacką!).

UPRAWNIENIA

Osoby posiadające patent jachtowego sternika morskiego mogą uprawiać turystykę wodną (żeglarstwo) w zakresie:

 • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

UWAGA: posiadacz patentu jachtowego sternika morskiego może uprawiać turystykę wodną na jachtach motorowych (motorowodniactwo) w zakresie uprawnień patentu morskiego sternika motorowodnego tj. prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

EGZAMIN

Osoba podchodząca do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego spełnić musi następujące warunki:

 • spełnienie wymagań stawianych kandydatom na patent jachtowego sternika morskiego (patrz wyżej),
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 350,- zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat opłata ta podlega obniżeniu o 50% - na podstawie dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka).

zobacz: wytyczne egzaminacyjne
na patent jachtowego sternika morskiego

zobacz: przykładowe testy egzaminacyjne
na patent jachtowego sternika morskiego

WYMIANA PATENTU JACHTOWY STERNIK MORSKI

Kolejne nowelizacje przepisów regulujących uprawianie turystyki wodnej (żeglarstwa) powodowały zmiany w nadawanych uprawnieniach (nowe patenty żeglarskie). Wydawane dotychczas patenty zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Istnieje jednak możliwość wymiany "starych" patentów na wydawane obecnie (z reguły powoduje to uzyskanie nowych, wyższych uprawnień).

Aby wymienić patent należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego http://pya.org.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZŻ (Polski Związek Żeglarski, ul. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • kopia patentu jachtowego sternika morskiego lub sternika jachtowego,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wniosek),
 • dowód opłaty za wymianę patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę dotychczasowego patentu jachtowego sternika morskiego lub sternika jachtowego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

oferta: JACHTOWY STERNIK MORSKI

Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na patent jachtowego sternika morskiego - kurs e-learningowy EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: JACHTOWY STERNIK MORSKI

Szkolenie praktyczne dla kandydatów na patent jachtowego sternika morskiego (nieobowiązkowe) - polecane przez EdukacjaŻeglarska.pl kursy praktyczne:

zobacz: KURSY ŻEGLARSKIE (w przygotowaniu)

Egzaminy państwowe dla kandydatów na patent jachtowego sternika morskiego - zgłoszone do portalu EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: EGZAMINY ŻEGLARSKIE (w przygotowaniu)

 

procedura uzyskania patentu JACHTOWY STERNIK MORSKI

 1. Zdanie egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego (potwierdzone oryginałem zaświadczenia o zdaniu tego egzaminu).
 2. Wypełnienie i wygenerowanie wniosku o wydanie patentu (na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego http://pya.org.pl).
 3. Przesłanie do biura PZŻ (Polski Związek Żeglarski, ul. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) kompletu dokumentów:
 • wniosku o wydanie patentu (naklejone zdjęcie 3,5 x 4,5 cm),
 • oryginału zaświadczenia zdania egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego,
 • dowodu opłaty za wydanie patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego wynosi 350,- zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50%,
 • kopii dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej lub studenckiej) - jeżeli dotyczy,
 • dokumentów potwierdzających odpowiedni staż (oryginały opinii z rejsów).

UWAGA:

 • w przypadku zmiany nazwiska przy wymianie patentu, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa,
 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na konto bankowe, którego numer zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

duplikat patentu żeglarskiego

Aby uzyskać duplikat patentu żeglarskiego należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego http://pya.org.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZŻ (Polski Związek Żeglarski, ul. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • oryginał patentu, bądź jego kserokopię lub zaświadczenie z Okręgowego Związku Żeglarskiego potwierdzające wydanie patentu (tylko w przypadku posiadania "starego patentu", tj. wydanego przed 2006 rokiem przez właściwy OZŻ) - osoby, które miały wydany patent w 2006 roku lub później przez Polski Związek Żeglarski - nie składają takiego zaświadczenia,
 • w przypadku braku oryginału patentu (np. zagubienie) - oświadczenie o utracie patentu.
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wygenerowany wniosek),
 • dowód opłaty za wydanie duplikatu patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wystawienie duplikatu patentu żeglarskiego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać podczas generowania wniosku po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: