kapitan motorowodny

Dokument kwalifikacyjny (patent) wymagany od osób uprawiających turystykę wodną na wodach śródlądowych i na wodach morskich (bez ograniczeń), na jachtach motorowych, wyposażonych w silnik o dowolnej mocy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

WYMAGANIA

Kandydatom ubiegającym się o nadanie patentu kapitana motorowodnego stawiane są następujące wymagania:

 • posiadanie patentu motorowodnego sternika morskiego,
 • odbycie po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

UWAGA 1: od kandydatów tych nie wymaga się zdania egzaminu, ani ukończenia stosownego szkolenia motorowodnego z zakresu programowego na patent kapitana motorowodnego (szkolenie to nie jest obowiązkowe!), ani umiejętności pływania (potwierdzonej np. kartą pływacką!).

UWAGA 2: osoby mające uprawnienia do kierowania okrętami albo statkami w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim, po spełnieniu wymagań dotyczących liczby rejsów i czasu żeglugi, mogą uzyskać patent kapitana motorowodnego.

UPRAWNIENIA

Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego mogą uprawiać turystykę wodną (motorowodniactwo) w zakresie:

 • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i po wodach morskich.

UWAGA: posiadacz patentu kapitana motorowodnego może uprawiać turystykę wodną na jachtach żaglowych (żeglarstwo) w zakresie uprawnień patentu kapitana jachtowego tj. prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i po wodach morskich, jeżeli posiada co najmniej patent żeglarza jachtowego.

WYMIANA PATENTU KAPITAN MOTOROWODNY

Kolejne nowelizacje przepisów regulujących uprawianie turystyki wodnej (motorowodniactwa) powodowały zmiany w nadawanych uprawnieniach (nowe patenty / licencje motorowodne). Wydawane dotychczas patenty / licencje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Istnieje jednak możliwość wymiany "starych" patentów / licencji na wydawane obecnie (z reguły powoduje to uzyskanie nowych, wyższych uprawnień).

Aby wymienić patent lub licencję należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • kopia patentu kapitana motorowodnego,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wniosek),
 • dowód opłaty za wymianę patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę dotychczasowego patentu kapitana motorowodnego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać osobno dla każdego z dokumentów.

procedura uzyskania patentu KAPITAN MOTOROWODNY

 1. Wypełnienie i wygenerowanie wniosku o wydanie patentu (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl).
 2. Przesłanie do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) kompletu dokumentów:
 • wypełnionego wniosku o wydanie patentu (naklejone zdjęcie 3,5 x 4,5 cm),
 • poświadczenie odbycia stażu w postaci oryginałów kart rejsów i opinii z rejsów,
 • dowodu opłaty za wydanie patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50%,
 • kopii dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej lub studenckiej) - jeżeli dotyczy.

UWAGA:

 • w przypadku zmiany nazwiska przy wymianie patentu, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa,
 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na konto bankowe, którego numer zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

duplikat patentu lub licencji motorowodnej

Aby uzyskać duplikat patentu / licencji motorowodnej należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • oryginał patentu, bądź jego kserokopię lub oświadczenie o utracie patentu / licencji,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wygenerowany wniosek),
 • dowód opłaty za wydanie duplikatu patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę patentu sternika motorowodnego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać podczas generowania wniosku po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać niezależnie dla każdego z tych dokumentów.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: