R E G U L A M I N
e-licencji instruktorskiej
korzystania z platformy e-learningowej
EdukacjaŻeglarska.pl

wersja 2b, z dn. 20.03.2019 r.

EdukacjaŻeglarska.pl jako portal internetowy wraz ze sklepem internetowym i platformą e-learningową, działające pod adresem www.edukacjazeglarska.pl, odpowiednio nazywanymi dalej: Portalem, Sklepem, Platformą, prowadzone są przez firmę Studio KARTA M.Zawiszewski, E.Zawiszewska z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Twardzickiego 33 C, NIP 554-10-06-016, REGON 091138756, konto bankowe: Santander Bank S.A. 50 1090 1072 0000 0001 2206 3438, e-mail biuro@edukacjazeglarska.pl, nr tel. 512-385-906, fax. (52) 3444-777, zwaną dalej Operatorem, ustanawia zasady funkcjonowania e-licencji instruktorskiej korzystania z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl.
Osobą kierującą zespołem roboczym: EdukacjaŻeglarska.pl, odpowiedzialną za komunikację i funkcjonowanie całego serwisu jest Mariusz Zawiszewski.
definicje:

 • EdukacjaŻeglarska.pl - przedsięwzięcie o charakterze informacyjno-edukacyjnym, popularyzujące działania związane ze sportem, rekreacją żeglarską i motorowodną, zwanymi dalej turystyką wodną,
 • Portal - strona internetowa EdukacjaŻeglarska.pl będąca m.in. serwisem informacyjnym, sklepem,
 • Sklep - aplikacja internetowa Portalu umożliwiająca zakup oferowanych produktów, w tym wykupienie czasowego dostępu do produktów multimedialnych np. e-kursów i e-licencji,
 • Platforma e-learningowa - aplikacja internetowa EdukacjaŻeglarska.pl oferująca produkty multimedialne w tym kursy e-leaerningowe (e-kursy i e-egzaminy) oraz udostępniająca e-certyfikaty kompetencji (na określonych warunkach),
 • Operator - firma nadzorująca i organizująca funkcjonowanie portalu, sklepu i platformy e-learningowej,
 • Administrator - osoba zarządzająca portalem, sklepem, i platformą e-learningową,
 • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z portalu, lub/i sklepu, lub/i platformy e-learningowej (możliwość założenia indywidualnego konta), zwana dalej Klientem,
 • Kursant - osoba fizyczna, Klient zarejestrowany na platformie e-learningowej, posiadający indywidualne konto i korzystający z czasowo udostępnionych materiałów multimedialnych, m.in. kursów e-learningowych (e-kursów, e-egzaminów),
 • Instruktor - użytkownik zarejestrowany na portalu i/lub na platformie e-learningowej, posiadający dostęp do wybranych kursów e-learningowych, posiadający uprawnienia do monitorowania pracy kursantów przypisanych do swoich e-kursów (komunikacja, konsultowanie i kontrola postępów, wnioskowanie o wystawienie e-certyfikatu dla kursanta),
 • koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz możliwość skorzystania z funkcji unikalnego kodu rabatowego (obniżenie ceny zakupu), a także ustalenia i modyfikacje danych zamówienia, w szczególności: rodzaju i ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposób dostawy, formy płatności,
 • e-kurs demo - ogólnodostępna wersja demonstracyjna kursu e-learningowego,
 • e-kurs - pełna wersja multimedialnego kursu teoretycznego zamieszczonego na platformie e-learningowej, obejmującego e-prezentacje z bazami pytań, e-sprawdziany, e-egzamin (o tematyce kursu e-learningowego), których zaliczenie pozwala kursantowi na przyznanie mu e-certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji z zakresu tematyki kursu,
 • e-egzamin - pełna wersja kursu teoretycznego zamieszczonego na platformie e-learningowej, obejmuje e-sprawdziany i e-egzamin (o tematyce kursu e-learningowego), których zaliczenie pozwala kursantowi na przyznanie mu e-certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji z zakresu tematyki kursu,
 • e-certyfikat - dobrowolne świadectwo kompetencji kursanta, stwierdzające posiadanie określonego poziomu kompetencji (zakresu wiedzy teoretycznej), udostępniane do pobrania na życzenie kursanta / lub jego instruktora, po spełnieniu warunków określonych dla zaliczenia e-kursu lub e-egzaminu,
 • e-licencja instruktorska - czasowe zezwolenie na korzystanie z udostępnionych użytkownikowi produktów multimedialnych jakich ona dotyczy (m.in. e-kurs, e-egzamin o tematyce kursu e-learningowego),
 • zestaw egzaminacyjny - unikalny zestaw pytań egzaminacyjnych na dany patent lub licencję do uprawiania turystyki wodnej, generowany z bazy pytań danego e-kursu zmieszczonego na platformie e-learningowej, zawierający arkusz do udzielania odpowiedzi oraz klucz prawidłowych odpowiedzi,
 • umowa e-licencji instruktorskiej - umowa w formie pisemnej zawarta pomiędzy Operatorem, a użytkownikiem e-licencji instruktorskiej określająca zakres i sposób korzystania z dotyczących e-licencji produktów multimedialnych, okres jej użytkowania oraz wysokość opłaty z tego tytułu, ponadto określająca współpracę polegającą m.in. wspieraniu wspólnej działalności edukacyjnej, na wzajemnym wsparciu programowym,
 • umowa specjalna - porozumienie współpracy zawarta pomiędzy Operatorem a posiadającą osobowość prawną firmą, klubem, instytucją, organizacją, stowarzyszeniem lub związkiem, polegające m.in. na współpracy i wspieraniu wspólnej działalności edukacyjnej, na wzajemnym wsparciu programowym,
 • cena STANDARD - podstawowa cena dostępna dla każdego zarejestrowanego użytkownika Portalu (cena ta jest ceną nominalną każdego produktu dostępnego w Sklepie: m.in. e-kursu, e-licencji, książki, pamiątki).

§1  Postanowienia ogólne

1. E-licencja jest czasowym, odpłatnym zezwoleniem na korzystanie z przydzielonych w jej ramach produktów multimedialnych (np. kursu e-learningowego ŻEGLARZ JACHTOWY z e-prezentacjami i bazą pytań, e-sprawdzianami i e-egzaminem).
2. E-licencja przydzielana jest pełnoletniej osobie fizycznej, udostępniającej podczas rejestracji niezbędne dane osobowe, deklarującej odpowiednie kompetencje i chęć korzystania z udostępnionych produktów multimedialnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Administratorem powierzanych przez osobę ubiegającą się o przyznanie e-licencji, danych osobowych jest Operator portalu i platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl.
4. Warunkiem korzystania z e-licencji jest spełnienie wszystkich warunków rejestracyjnych, m.in. wniesienie opłaty za e-licencję w sklepie portalu oraz dostarczenie Operatorowi własnoręcznie podpisanej umowy e-licencyjnej, do 30 dni od daty jej wygenerowania.
5. E-licencja umożliwia Licencjobiorcy monitorowanie na platformie e-learningowej pracy zgłoszonych przez niego kursantów.

§2  Prawa i obowiązki posiadacza e-licencji instruktorskiej

1. Posiadacz e-licencji ma prawo dostępu w trakcie trwania umowy, do produktów multimedialnych platformy e-learningowej określonych w swojej e-licencji, w tym do korzystania z unikalnego loginu i hasła zapewniającego ten dostęp.
2. Posiadacz e-licencji ma prawo wykorzystywać produkty multimedialne w postaci udostępnianych na platformie e-learningowej materiałów (m.in. e-prezentacji i baz pytań, e-sprawdzianów, e-egzaminu) do celów szkoleniowych (samokształcenie, prowadzenie zajęć szkoleniowych, w tym wykładów i konsultacji dla przydzielonych kursantów), w formie takiej w jakiej są (przestrzegając postanowienia działań zabronionych).
3. Posiadacz e-licencji ma możliwość monitoringu postępów kursantów przypisanych do jego kursów e-learningowych i wglądu w wyniki przez nich osiąganych.
4. Posiadacz e-licencji ma możliwość i prawo do promowania wśród innych osób (np. uczestników prowadzonych przez siebie szkoleń żeglarskich lub motorowodnych), dostępu do platformy e-learningowej, a w szczególności do przypisanych sobie jako Licencjobiorcy, określonych produktów multimedialnych (m.in. e-kursów, e-egzaminów).  
5. Posiadacz e-licencji ma prawo do otrzymania w formie elektronicznej dyplomu e-licencji instruktorskiej i do posługiwania się nim w ramach promowania swojej działalności szkoleniowej. W przypadku wygaśnięcia umowy e-licencyjnej lub jej rozwiązania, prawo to zostaje cofnięte.
6. Warunkiem trwania umowy e-licencyjnej i korzystania z możliwości przez nią gwarantowanych, jest regularne przypisywanie (zgłaszanie) nowych kursantów do e-kursu nadzorowanego przez Licencjobiorcę. Brak wykupu dostępu do e-kursu przez przynajmniej jednego kursanta w terminie 30 dni od dnia przydzielenia dostępu do tej e-licencji, albo od wykupu ostatniego dostępu do tego e-kursu, powoduje zawieszenie e-licencji, a po kolejnych 30 dniach automatyczne wygaśnięcie e-licencji instruktorskiej w trybie szczególnym.

§3  Działania zabronione

1. Zabronione jest świadome lub nieświadome udostępnianie swojego konta na portalu i/lub platformie e-learningowej innym osobom. Użytkownik loginu i hasła dostępu do tego konta zobowiązany jest do zachowania tych danych w poufności. Udostępnianie ich innej osobie/osobom skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie szczególnym.
2. Zabronione jest kopiowanie treści produktów multimedialnych, m.in. e-kursów, e-egzaminów, w całości lub ich fragmentów w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek techniką. Naruszenie praw autorskich tych produktów, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie szczególnym i dochodzeniem tych praw na drodze sądowej przez Operatora lub/i autora produktu.
3. Zabronione jest korzystanie z produktów multimedialnych w sposób niezgodny z powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Obowiązuje tu zachowanie zasad kultury języka, obyczajowości i norm współżycia społecznego. Naruszenie tych norm skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie szczególnym. Za naruszenie tych norm odpowiada jedynie użytkownik e-licencji.

§4  Rozwiązanie umowy e-licencyjnej

1. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy e-licencyjnej w trybie zasadniczym w przypadku stwierdzenia braku przypisywania użytkowników (kursantów) do udostępnionego Licencjobiorcy e-kursu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, które skutkuje zamknięciem dostępu do produktów multimedialnym jakich dotyczyła ta e-licencja. Nie wymaga ono jakichkolwiek dodatkowych powiadomień.
2. Rozwiązanie umowy e-licencyjnej w trybie zwykłym polega na samoczynnym jej wygaśnięciu, które ma miejsce po zakończeniu okresu na jaki była zawiązana (tj. do 31 grudnia danego roku). Nie wymaga ono jakichkolwiek dodatkowych powiadomień i skutkuje zamknięciem dostępu do produktów multimedialnym jakich dotyczyła ta e-licencja.
3. Rozwiązanie umowy e-licencyjnej w trybie doraźnym może mieć miejsce na życzenie jednej ze stron umowy w formie pisemnej, z terminem wypowiedzenia 30 dni i skutkuje: przerwaniem dostępu do produktów multimedialnym jakich dotyczyła ta e-licencja.
4. Rozwiązanie umowy e-licencyjnej w trybie szczególnym ma miejsce w przypadku łamania jej postanowień lub/i rażącego zaniedbania/zaniedbań warunków korzystania z tej umowy i skutkuje natychmiastowym przerwaniem dostępu do produktów multimedialnym jakich dotyczyła ta e-licencja.

§5  Uwagi końcowe

1. Operator portalu i platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl dokładać będzie wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności portalu i platformy e-learningowej, w tym dostępności oferowanych produktów multimedialnych. Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania osób trzecich, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie tych produktów (z powodów niezależnych od Operatora).
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, w tym ewentualne błędy, braki i uchybienia w treści udostępnianych produktów multimedialnych (np. e-prezentacji i baz pytań, e-sprawdzianów, e-egzaminu). Udostępniane przez Operatora produkty multimedialne mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, w tym programowych i technicznych.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnianych produktów multimedialnych przez użytkowników/kursantów, a w szczególności za wykorzystywanie ich przez posiadaczy e-licencji instruktorskich (instruktorów prowadzących e-kursy).

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: