licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Dokument kompetencyjny (licencja) wymagany od osób wykonujących czynność holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego, na jachtach motorowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

WYMAGANIA

Kandydatom ubiegającym się o nadanie licencji holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego, stawiane są następujące wymagania:

 • ukończenie 18. roku życia,
 • posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego,
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności (na tą licencję).

UPRAWNIENIA

Osoby posiadająca licencję holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego, mogą uprawiać turystykę wodną (motorowodniactwo) w zakresie:

 • holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego (z wyłączeniem holowania jachtów żaglowych i jachtów motorowych).

EGZAMIN

Osoba podchodząca do egzaminu na licencję  holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego spełnić musi następujące warunki:

 • spełnienie wymagań stawianych kandydatom na licencję holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego (patrz wyżej),
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 250,- zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat opłata ta podlega obniżeniu o 50% - na podstawie dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka).

zobacz: wytyczne egzaminacyjne
na licencję holowania narciarza wodnego
lub innego obiektu pływającego

WYMIANA LICENCJI DO HOLOWANIA NARCIARZA WODNEGO LUB INNEGO OBIEKTU PŁYWAJĄCEGO

Kolejne nowelizacje przepisów regulujących uprawianie turystyki wodnej (motorowodniactwa) powodowały zmiany w nadawanych uprawnieniach (nowe patenty / licencje motorowodne). Wydawane dotychczas patenty / licencje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Istnieje jednak możliwość wymiany "starych" patentów / licencji na wydawane obecnie (z reguły powoduje to uzyskanie nowych, wyższych uprawnień).

Aby wymienić patent lub licencję należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • kopia licencji do holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wniosek),
 • dowód opłaty za wymianę patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę dotychczasowej licencji do holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać osobno dla każdego z dokumentów.

oferta: HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO

Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego - kurs e-learningowy EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: LICENCJA DO HOLOWANIA NARCIARZA WODNEGO LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

Szkolenie praktyczne dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego (nieobowiązkowe) - polecane przez EdukacjaŻeglarska.pl kursy praktyczne:

zobacz: KURSY MOTOROWODNE (w przygotowaniu)

Egzaminy państwowe dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego - zgłoszone do portalu EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: EGZAMINY MOTOROWODNE (w przygotowaniu)

 

procedura uzyskania licencji HOLOWANIA NARCIARZA

 1. Zdanie egzaminu na licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających  (potwierdzone oryginałem zaświadczenia o zdaniu tego egzaminu).
 2. Wypełnienie i wygenerowanie wniosku o wydanie licencji (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl).
 3. Przesłanie do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) kompletu dokumentów:
 • wypełnionego wniosku o wydanie licencji (naklejone zdjęcie 3,5 x 4,5 cm),
 • oryginału zaświadczenia zdania egzaminu na licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających,
 • kopii patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych,
 • dowodu opłaty za wydanie patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50%,
 • kopii dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej lub studenckiej) - jeżeli dotyczy,
 • pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (w przypadku osoby nieletniej).

UWAGA:

 • w przypadku zmiany nazwiska przy wymianie patentu, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa,
 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na konto bankowe, którego numer zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

duplikat patentu lub licencji motorowodnej

Aby uzyskać duplikat patentu / licencji motorowodnej należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • oryginał patentu, bądź jego kserokopię lub oświadczenie o utracie patentu / licencji,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wygenerowany wniosek),
 • dowód opłaty za wydanie duplikatu patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę patentu sternika motorowodnego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać podczas generowania wniosku po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać niezależnie dla każdego z tych dokumentów.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: