żeglarz jachtowy

Dokument kwalifikacyjny (patent) wymagany od osób uprawiających turystykę wodną na wodach śródlądowych i na wodach morskich (z ograniczeniami), na jachtach żaglowych o długości kadłuba ponad 7,5 m, wyposażonych w silnik pomocniczy lub bez niego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

WYMAGANIA

Kandydatom ubiegającym się o nadanie patentu żeglarza jachtowego stawiane są następujące wymagania:

 • ukończony 14. rok życia,
 • zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności (na patent żeglarza jachtowego).

Uwaga: od kandydatów tych nie wymaga się ukończenia stosownego szkolenia żeglarskiego z zakresu programowego na patent żeglarza jachtowego (szkolenie to nie jest obowiązkowe!), ani umiejętności pływania (potwierdzonej np. kartą pływacką!).

UPRAWNIENIA

Osoby posiadające patent żeglarza jachtowego mogą uprawiać turystykę wodną (żeglarstwo) w zakresie:

 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych,
 • prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

EGZAMIN

Osoba podchodząca do egzaminu na patent żeglarza jachtowego spełnić musi następujące warunki:

 • spełnienie wymagań stawianych kandydatom na patent żeglarza jachtowego (patrz wyżej),
 • przedstawienie zgody rodziców lub opiekunów na uprawianie turystyki wodnej (dotyczy nieletnich),
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 250,- zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat opłata ta podlega obniżeniu o 50% - na podstawie dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka).

zobacz: wytyczne egzaminacyjne
na patent żeglarza jachtowego

zobacz: przykładowe testy egzaminacyjne
na patent żeglarza jachtowego

WYMIANA PATENTU ŻEGLARZ JACHTOWY

Kolejne nowelizacje przepisów regulujących uprawianie turystyki wodnej (żeglarstwa) powodowały zmiany w nadawanych uprawnieniach (nowe patenty żeglarskie). Wydawane dotychczas patenty zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Istnieje jednak możliwość wymiany "starych" patentów na wydawane obecnie (z reguły powoduje to uzyskanie nowych, wyższych uprawnień).

Aby wymienić patent należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego http://pya.org.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZŻ (Polski Związek Żeglarski, ul. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • kopia patentu żeglarza jachtowego,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wniosek),
 • dowód opłaty za wymianę patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę dotychczasowego patentu żeglarza jachtowego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

oferta: ŻEGLARZ JACHTOWY

Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na patent żeglarza jachtowego - kurs e-learningowy EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: ŻEGLARZ JACHTOWY

Szkolenie praktyczne dla kandydatów na patent żeglarza jachtowego (nieobowiązkowe) - polecane przez EdukacjaŻeglarska.pl kursy praktyczne:

zobacz: KURSY ŻEGLARSKIE (w przygotowaniu)

Egzaminy państwowe dla kandydatów na patent żeglarza jachtowego - zgłoszone do portalu EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: EGZAMINY ŻEGLARSKIE (w przygotowaniu)

 

procedura uzyskania patentu ŻEGLARZ JACHTOWY

 1. Zdanie egzaminu na patent żeglarza jachtowego (potwierdzone oryginałem zaświadczenia o zdaniu tego egzaminu).
 2. Wypełnienie i wygenerowanie wniosku o wydanie patentu (na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego http://pya.org.pl).
 3. Przesłanie do biura PZŻ (Polski Związek Żeglarski, ul. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) kompletu dokumentów:
 • wypełnionego wniosku o wydanie patentu (naklejone zdjęcie 3,5 x 4,5 cm),
 • oryginału zaświadczenia zdania egzaminu na patent żeglarza jachtowego,
 • dowodu opłaty za wydanie patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50%,
 • kopii dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej lub studenckiej) - jeżeli dotyczy,
 • pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (w przypadku osoby nieletniej).

UWAGA:

 • w przypadku zmiany nazwiska przy wymianie patentu, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa,
 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na konto bankowe, którego numer zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

duplikat patentu żeglarskiego

Aby uzyskać duplikat patentu żeglarskiego należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego http://pya.org.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZŻ (Polski Związek Żeglarski, ul. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • oryginał patentu, bądź jego kserokopię lub zaświadczenie z Okręgowego Związku Żeglarskiego potwierdzające wydanie patentu (tylko w przypadku posiadania "starego patentu", tj. wydanego przed 2006 rokiem przez właściwy OZŻ) - osoby, które miały wydany patent w 2006 roku lub później przez Polski Związek Żeglarski - nie składają takiego zaświadczenia,
 • w przypadku braku oryginału patentu (np. zagubienie) - oświadczenie o utracie patentu.
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wygenerowany wniosek),
 • dowód opłaty za wydanie duplikatu patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wystawienie duplikatu patentu żeglarskiego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać podczas generowania wniosku po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: