Egzamin na patent żeglarza jachtowego może być organizowany przez Polski Związek Żeglarski lub inny upoważniony podmiot. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest wydaniem przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenia o zdaniu egzaminu na patent żeglarza jachtowego.

Egzamin ten składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich elementów obu jego części. Żaden z elementów egzaminu teoretycznego, ani praktycznego nie może być powtarzany.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (załącznik nr 4 - wytyczne egzaminacyjne) (Dz. U. z 2013 r., poz. 460),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. (Dz. U. z 2013 r., poz. 602).

Egzamin teoretyczny

 • struktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru),
 • warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych  odpowiedzi,
 • maksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 90 minut.

Zestawy egzaminacyjne na patent żeglarza jachtowego przygotowuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Sprawuje on również nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego (stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji).

Zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym zatwierdza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie (członkowie komisji obowiązani są zachować je w tajemnicy).

Wytyczne egzaminacyjne - TEORIA

Zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu żeglarza jachtowego:

 1. budowa jachtów, w tym:
  a) zasady obsługi instalacji jachtowych,
  b) obsługa silnika jachtowego;
 2. teoria żeglowania, w tym:
  a) kursy jachtu względem wiatru,
  b) wiatr rzeczywisty i pozorny,
  c) praca żagli oraz działanie steru,
  d) siły działające na jacht,
  e) stateczność jachtu,
  f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
 3. zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
 4. podstawy locji, w tym:
  a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  b) mapy i przewodniki,
  c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 5. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  d) ratowanie człowieka za burtą,
  e) udzielanie pierwszej pomocy,
  f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  g) sztrandowanie;
 6. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  a) skala prędkości wiatru,
  b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  c) komunikaty meteorologiczne;
 7. pomoce nawigacyjne;
 8. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 9. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
 10. etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

 

powrót

 

UWAGA:

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do niego (w dowolnym terminie i miejscu) po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, egzamin ten powtarzany jest w całości.

Egzamin praktyczny

 • przeprowadzony może być na jachcie żaglowym typu slup o długości kadłuba co najmniej 5,5 m,
 • wyposażonym w silnik przyczepny pozwalający na osiągnięcie prędkości minimum 5 km/h i posiadający bieg wsteczny,
 • warunki meteorologiczne: siła wiatru 1–5°B,
 • akwen manewrowy z dostępnym pomostem wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową, pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego na podstawie wytycznych egzaminacyjnych. Wskazane jest aby na jachcie egzaminacyjnym znajdowały się odpowiednie instalacje (m.in. elektryczna, gazowa, wodna) mogące być wykorzystane w toku egzaminu.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu (np. manewru).

Wytyczne egzaminacyjne - PRAKTYKA

Zakres umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego:

 1. manewry pod żaglami w zakresie:
  a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
  b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
 2. manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
  a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
  c)  alarm „człowiek za burtą”;
 3. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
 4. praca w charakterze członka załogi:
  a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
  b) odpowiadanie na komendy,
  c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;
 5. prace bosmańskie:
  a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
  b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2020 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: