motorowodny sternik morski

Dokument kwalifikacyjny (patent) wymagany od osób uprawiających turystykę wodną na wodach śródlądowych i na wodach morskich (z ograniczeniami), na jachtach motorowych, o dowolnej mocy silnika.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

WYMAGANIA

Kandydatom ubiegającym się o nadanie patentu motorowodnego sternika morskiego stawiane są następujące wymagania:

 • ukończony 18. rok życia,
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności (na patent motorowodnego sternika morskiego).

UWAGA 1: od kandydatów tych nie wymaga się posiadania patentu sternika motorowodnego, ani ukończenia stosownego szkolenia motorowodnego z zakresu programowego na patent motorowodnego sternika morskiego (szkolenie to nie jest obowiązkowe!), ani umiejętności pływania (potwierdzonej np. kartą pływacką!).

UWAGA 2: Osoby mające uprawnienia do kierowania okrętami albo statkami w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim, po spełnieniu wymagań dotyczących liczby rejsów i czasu żeglugi, mogą uzyskać patent motorowodnego sternika morskiego.

UPRAWNIENIA

Osoby posiadające patent motorowodnego sternika morskiego mogą uprawiać turystykę wodną (motorowodniactwo) w zakresie:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

UWAGA: posiadacz patentu motorowodnego sternika morskiego może uprawiać turystykę wodną na jachtach żaglowych (żeglarstwo) w zakresie uprawnień patentu jachtowego sternika morskiego tj. prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, oraz jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich, jeżeli posiada co najmniej patent żeglarza jachtowego.

EGZAMIN

Osoba podchodząca do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego spełnić musi następujące warunki:

 • spełnienie wymagań stawianych kandydatom na patent motorowodnego sternika morskiego (patrz wyżej),
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 350,- zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat opłata ta podlega obniżeniu o 50% - na podstawie dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka).

zobacz: wytyczne egzaminacyjne
na patent motorowodnego sternika morskiego

zobacz: przykładowe testy egzaminacyjne
na patent motorowodnego sternika morskiego

WYMIANA PATENTU MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Kolejne nowelizacje przepisów regulujących uprawianie turystyki wodnej (motorowodniactwa) powodowały zmiany w nadawanych uprawnieniach (nowe patenty / licencje motorowodne). Wydawane dotychczas patenty / licencje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Istnieje jednak możliwość wymiany "starych" patentów / licencji na wydawane obecnie (z reguły powoduje to uzyskanie nowych, wyższych uprawnień).

Aby wymienić patent lub licencję należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • kopia patentu motorowodnego sternika morskiego lub patentu starszego sternika motorowodnego,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wniosek),
 • dowód opłaty za wymianę patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę dotychczasowego patentu motorowodnego sternika morskiego lub starszego sternika motorowodnego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać osobno dla każdego z dokumentów.

oferta: MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na patent motorowodnego sternika morskiego - kurs e-learningowy EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Szkolenie praktyczne dla kandydatów na patent motorowodnego sternika morskiego (nieobowiązkowe) - polecane przez EdukacjaŻeglarska.pl kursy praktyczne:

zobacz: KURSY MOTOROWODNE (w przygotowaniu)

Egzaminy państwowe dla kandydatów na patent motorowodnego sternika morskiego - zgłoszone do portalu EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: EGZAMINY MOTOROWODNE (w przygotowaniu)

 

procedura uzyskania patentu MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

 1. Zdanie egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego  (potwierdzone oryginałem zaświadczenia o zdaniu tego egzaminu).
 2. Wypełnienie i wygenerowanie wniosku o wydanie patentu (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl).
 3. Przesłanie do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) kompletu dokumentów:
 • wypełnionego wniosku o wydanie patentu (naklejone zdjęcie 3,5 x 4,5 cm),
 • oryginału zaświadczenia zdania egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego,
 • poświadczenie odbycia stażu w postaci oryginałów opinii z rejsów,
 • dowodu opłaty za wydanie patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50%,
 • kopii dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej lub studenckiej) - jeżeli dotyczy,
 • pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (w przypadku osoby nieletniej).

UWAGA:

 • w przypadku zmiany nazwiska przy wymianie patentu, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa,
 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na konto bankowe, którego numer zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

duplikat patentu lub licencji motorowodnej

Aby uzyskać duplikat patentu / licencji motorowodnej należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • oryginał patentu, bądź jego kserokopię lub oświadczenie o utracie patentu / licencji,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wygenerowany wniosek),
 • dowód opłaty za wydanie duplikatu patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę patentu sternika motorowodnego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać podczas generowania wniosku po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać niezależnie dla każdego z tych dokumentów.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: