licencja do holowania statków powietrznych

Dokument kompetencyjny (licencja) wymagany od osób wykonujących czynność holowania statków powietrznych, na jachtach motorowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

WYMAGANIA

Kandydatom ubiegającym się o nadanie licencji holowania statków powietrznych, stawiane są następujące wymagania:

 • ukończenie 18. roku życia,
 • posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego,
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności (na tą licencję).

UPRAWNIENIA

Osoby posiadająca licencję holowania statków powietrznych, mogą uprawiać turystykę wodną (motorowodniactwo) w zakresie:

 • holowania statków powietrznych (z wyłączeniem holowania jachtów żaglowych i jachtów motorowych).

EGZAMIN

Osoba podchodząca do egzaminu na licencję holowania statków powietrznych, spełnić musi następujące warunki:

 • spełnienie wymagań stawianych kandydatom na licencję holowania statków powietrznych (patrz wyżej),
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 250,- zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat opłata ta podlega obniżeniu o 50% - na podstawie dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka).

zobacz: wytyczne egzaminacyjne
na licencję holowania statków powietrznych

WYMIANA LICENCJI DO HOLOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

Kolejne nowelizacje przepisów regulujących uprawianie turystyki wodnej (motorowodniactwa) powodowały zmiany w nadawanych uprawnieniach (nowe patenty / licencje motorowodne). Wydawane dotychczas patenty / licencje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Istnieje jednak możliwość wymiany "starych" patentów / licencji na wydawane obecnie (z reguły powoduje to uzyskanie nowych, wyższych uprawnień).

Aby wymienić patent lub licencję należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • kopia licencji do holowania statków powietrznych,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wniosek),
 • dowód opłaty za wymianę patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę dotychczasowej licencji do holowania statków powietrznych wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać osobno dla każdego z dokumentów.

oferta: HOLOWANIE STATKU POWIETRZNEGO

Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego - kurs e-learningowy EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: LICENCJA DO HOLOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

Szkolenie praktyczne dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego (nieobowiązkowe) - polecane przez EdukacjaŻeglarska.pl kursy praktyczne:

zobacz: KURSY MOTOROWODNE (w przygotowaniu)

Egzaminy państwowe dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego - zgłoszone do portalu EdukacjaŻeglarska.pl:

zobacz: EGZAMINY MOTOROWODNE (w przygotowaniu)

 

procedura uzyskania licencji HOLOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

 1. Zdanie egzaminu na licencję do holowania statków powietrznych  (potwierdzone oryginałem zaświadczenia o zdaniu tego egzaminu).
 2. Wypełnienie i wygenerowanie wniosku o wydanie licencji (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl).
 3. Przesłanie do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) kompletu dokumentów:
 • wypełnionego wniosku o wydanie licencji (naklejone zdjęcie 3,5 x 4,5 cm),
 • oryginału zaświadczenia zdania egzaminu na licencję do holowania statków powietrznych,
 • kopii patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych,
 • dowodu opłaty za wydanie patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50%,
 • kopii dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej lub studenckiej) - jeżeli dotyczy,
 • pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (w przypadku osoby nieletniej).

UWAGA:

 • w przypadku zmiany nazwiska przy wymianie patentu, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa,
 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na konto bankowe, którego numer zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

duplikat patentu lub licencji motorowodnej

Aby uzyskać duplikat patentu / licencji motorowodnej należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • oryginał patentu, bądź jego kserokopię lub oświadczenie o utracie patentu / licencji,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wygenerowany wniosek),
 • dowód opłaty za wydanie duplikatu patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę patentu sternika motorowodnego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać podczas generowania wniosku po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać niezależnie dla każdego z tych dokumentów.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: