Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego może być organizowany przez Polski Związek Żeglarski lub inny upoważniony podmiot. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest wydaniem przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenia o zdaniu egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego.

Egzamin ten składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich elementów obu jego części. Żaden z elementów egzaminu teoretycznego, ani praktycznego nie może być powtarzany.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (załącznik nr 4 - wytyczne egzaminacyjne) (Dz. U. z 2013 r., poz. 460),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. (Dz. U. z 2013 r., poz. 602).

Egzamin teoretyczny

 • struktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru) oraz zadanie nawigacyjne (praca na mapie, korzystanie z przyrządów i urządzeń nawigacyjnych),
 • warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych  odpowiedzi oraz poprawne rozwiązanie zadania nawigacyjnego,
 • maksymalny łączny czas na udzielenie odpowiedzi i rozwiązanie zadania: 120 minut.

Zestawy egzaminacyjne na patent jachtowego sternika morskiego przygotowuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Sprawuje on również nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego (stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji).

Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje również zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wymaganych na patent żeglarza jachtowego.

zobacz: wymagania egzaminacyjne
na patent żeglarza jachtowego

Wytyczne egzaminacyjne - TEORIA

Zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego:

 1. jachty żaglowe morskie, w tym:
  a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
  b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
 2. locja, w tym:
  a) oznakowanie nawigacyjne,
  b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  c) znaki i skróty stosowane na mapach,
  d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 3. nawigacja, w tym:
  a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  b) podstawy nawigacji terestrycznej,
  c) nawigacja zliczeniowa;
 4. meteorologia, w tym:
  a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
  b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
 5. sygnalizacja i łączność, w tym:
  a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  b) sygnały ostrzegawcze;
 6. ratownictwo, w tym:
  a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  e) „człowiek za burtą” na morzu,
  f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  g) sztrandowanie;
 7. planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  b) odległości i czasu trwania rejsu,
  c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  d) przygotowania załogi i jachtu;
 8. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 

powrót

 

UWAGA:

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do niego (w dowolnym terminie i miejscu) po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, egzamin powtarzany jest w całości.

Egzamin praktyczny

 • przeprowadzony może być na jednomasztowym jachcie morskim o długości kadłuba co najmniej 7 m, wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły i wyposażonym w bieg wsteczny,
 • warunki meteorologiczne: siła wiatru 1–6°B,
 • akwen manewrowy (możliwe jest przeprowadzenie egzaminu z manewrowania jachtem wyłącznie na wodach morskich i w porcie) z dostępnym pomostem wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową, pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne.

Część praktyczna egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu (np. manewru).

Zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym zatwierdza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie (członkowie komisji obowiązani są zachować je w tajemnicy).

Wytyczne egzaminacyjne - PRAKTYKA

Zakres umiejętności wymaganych do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego:

 1. manewry pod żaglami w zakresie:
  a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
  b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
 2. manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
  a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  b) alarm „człowiek za burtą”;
 3. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2020 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: